Do Phàrlamaid – dè do bheachd? Coinneamh san Eilean Sgitheanach @ParlyReform @SabhalMorOstaig #gàidhlig


Ma tha thu a’ fuireach san Eilean Sgitheanach, na diochuimnich gu bheil coinneamh gu bhith aig a’ Choimisean air Ath-leasachadh Pàrlamaideach aig Sabhal Mòr Ostaig an-diugh.

ath-leasachadh

Na diochuimhnich cuideachd gu bheil an obair cho-chomhairleachaidh a’ dol air adhart gu 27 Màrt.

Ma tha beachd sam bith agad air ma a tha a’ Phàrlamaid ag obair dhut, faic làrach-lìn a’ choimisein airson barrachd fiosrachaidh. Mar eisimpleir, a bheil thu a’ faireachdainn gu bheil a’ Phàrlamaid ruigsinneach dhut mar neach-labhairt Gàidhlig?

Alasdair

Fèineagan a dhith: beàrn tuarastal nan gnè! #gàidhlig #GenderPayGap


Tha Comataidh Eaconamaidh, Obraichean agus Obair Chothromach na Pàrlamaid a’ dèanamh rannsachadh an-dràsta mun bheàrn tuarastail eadar fireannaich is boireannach.

laura

Tha a’ chomataidh airson’s gun cuidich thu iad le bhith a’ cur fèineag thuca!

Eadar seo agus 10 Màrt, tha sinn ag iarraidh ort fèineag a thogail agus a chur thugainn a’ cleachadh teamplaid (no rud sam bith eile!), a’ freagairt na ceiste seo:

Bu chòir cur às do #NeoIonnanachdTuarastalnanGnè oir…

Tweet an dealbh thugainn aig @SP_Economy leis an taga-hais #GenderPayGap no cuir thugainn e tron phost-d aig genderpaygap@parliament.scot. Cuidichidh na dealbhan agaibh leis an rannsachadh againn agus leis an aithisg againn do Riaghaltas na h-Alba.

Gus barrachd fhaighinn a-mach mun rannsachadh, leugh an gairm fianais.

Alasdair

alasdair.maccaluim@parliament.scot

 

Ceud mìle fàilte! Taisbeanadh ùr na Pàrlamaid air fhosgladh #gàidhlig


Chaidh an taisbeanadh ùr aig Pàrlamaid na h-Alba fhosgladh gu h-oifigeil an-dè leis an Oifigear Riaghlaidh Ken Mac an Tòisich BPA.

New Permanent Exhibition opens at Scottish Parliament

‘S e amas an taisbeanaidh ùir gum faigh luchd-tadhal a-mach mu obair na Pàrlamaid agus mu a h-eachdraidh ann an dòigh spòrsail.

Tha dà earrann san taisbeanadh. Tha a’ chiad phàirt a’ coimhead air obair Pàrlamaid na h-Alba, a’ gabhail a-steach chumhachdan tiomnaichte, an obair aig BPA agus mar a tha siotam bhòtaidh na Pàrlamaid ag obair.

Tha an dàrna phàirt a’ coimhead air eachdraidh seann Phàrlamaid na h-Alba, air dùnadh na seann Pàrlamaid, agus mun t-slighe a dh’ionnsaigh fèin-riaghladh ann an 1999.

Tha sgeulachdan ann air feadh an taisbeanaidh mu dhaoine a rinn iomairt ann am Pàrlamaid na h-Alba gus laghan atharrachadh, bho ghairmean fòn saor is an-asgaidh, gu ath-fhosgladh Rathad-iarainn nan Crìochan.

Am measg nan daoine a rinn iomairt anns a’ Phàrlamaid a tha san taisbeanadh, tha an neach-iomairt Gàidhlig Iain Macleòid a rinn iomairt airson achd Ghàidhlig.

john-m

Iain Macleòid ag èisteachd ris fhèin aig an taisbeanadh ùr

Tha an taisbeanadh dà-chànanach.

Alasdair