Atharraich an saoghal rè Seachdain na #Gàidhlig!


Chan eil ach mìos ann gus an toisich Seachdain na Gàidhlig ann an Dùn Èideann agus tha Pàrlamaid na h-Alba gu bhith a’ cumail dà thachartas! 

Bidh sinn a’ cumail dà sheisean leis an ainm Atharraich an Saoghal tron Ghàidhlig air Diardaoin 14 Samhain – fear sa mhadainn (10m-12f) airson luchd-ionnsachaidh agus fear air an fheasgar (2:30-4:30) airson fileantaich.

thu fhein

Seallaidh an seisean seo ciamar as urrainn dhut do ghuth a thogail ann am Pàrlamaid na h-Alba agus buaidh a thoirt oirre agus cuideachd air mar as urrainn dhut Gàidhlig a chleachdadh còmhla ruinn. Am measg rudan eile, bidh sinn a’ toirt sùil air athchuingean, obair chomataidhean, gluasadan is eile.

Tha sinn an dòchas gum faic sinn an sin thu!

Airson tighinn dhan t-seisean saor is an-asgaidh seo, feumar clàradh ro-làimh: gus àite a ghlèidheadh, cuir post-d gu gaidhlig@parliament.scot

 

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

BSL ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig #bsl #EDLangs


‘S e an-diugh Latha Eòrpach nan Cànanan agus mar sin, tha sinn air iarraidh air ar co-obraiche còir Marc Mac a’ Mhaoilein, Oigifear Leasachaidh BSL Pàrlamaid na h-Alba innse dhuinn mun obair aige agus ma dheidhinn fhèin airson a’ bhloga.

Tha mion-chànan oifigeil ann an Alba a tha air a chleachdadh le 13,000 neach agus aig a bheil an structar gràmair, òrdugh-fhaclan agus na dualchainntean aige fhèin.

Marc Mac a' Mhaoilein, Oifigear BSL Pàrlamaid na h-Alba

Marc Mac a’ Mhaoilein, Oifigear BSL Pàrlamaid na h-Alba

Is e seo an cànan a bh’ agam ’s mi a’ fàs agus a tha mi a’ gabhail ris gu blàth-chridheach mar mo chiad chànan – Cànan Soidhnidh Bhreatainn. Rugadh mi gu tur Bodhar do theaghlach aig an robh claisneachd agus bho aois dà bhliadhna thòisich mi ag ionnsachadh BSL bho leasaiche-cainnt, gus am b’ urrainn dhomh conaltradh le mo theaghlach. Leis gur e rud dà-shligheach a th’ ann an conaltradh èifeachdach, chaidh mo theaghlach is mo charaidean gu clasaichean BSL cuideachd gus am biodh còmhraidhean àbhaisteach againn mar a h-uile duine eile.

Chan e dìreach cànan a th’ ann am BSL do dhaoine Bodhar, tha sinn cuideachd ga fhaicinn mar rud gu tur riatanach do ar cultar Bodhar pròiseil. Dìreach mar chultar luchd na Gàidhlig aig a bheil an ceòl, dannsa, cànan, eachdraidh agus traidiseanan fhèin, tha clubaichean Bodhar, filmichean Bodhar, ealain Bhodhar, beul-aithris Bhodhar, spòrs Bodhar, eachdraidh Bhodhar agus mòran a bharrachd againn, agus cha bhiodh dad dheth comasach às aonais BSL.

Airson mòran dhaoine Bodhar mar mi fhìn a chleachdas BSL, tha tòrr dhuilgheadasan conaltraidh againn nach eil aig a’ mhòr-chuid de dhaoine a thaobh cothrom fhaighinn air seirbheisean, mar eisimpleir, faodaidh coinneamh le dotair, oidhcheannan phàrantan agus dol don taigh-dhealbh a bhith do-dhèanta mura faigh sinn  taic conaltraidh iomchaidh.

Tha sinn an dòchas gun tèid na cnapan-starra conaltraidh làitheil sin a tha mu choinneamh dhaoine Bodhar ann an Alba a lùghdachadh leis an Achd BSL (Alba) a thàinig an gnìomh san Dàmhair 2015. Is e adhbhar na h-Achd cleachdadh BSL a bhrosnachadh ann an Alba, gu sònraichte le bhith ag iarraidh air ùghdarrasan sònraichte planaichean BSL a chruthachadh a bheir cunntas air ciamar a bhrosnaicheas iad agus a thogas iad mothachadh mun chànan.

Is e Pàrlamaid na h-Alba aon ùghdarras den leithid, a tha air am plana BSL aca fhèin fhoillseachadh le 29 puingean gnìomha gus a’ Phàrlamaid a dhèanamh nas ruigsinnich do dhaoine Bodhar – agus gus an cuideachadh le bhith a’ cur a’ phlana an gnìomh, tha iad air m’ fhastadh-sa mar a’ chiad Oifigear Leasachaidh BSL aig Pàrlamaid na h-Alba.

Nam dhleastanas an seo, is e mo phrìomh adhbhar BSL a dhèanamh nas fhaicsinnich oir tha mi a’ creidsinn gu bheil an seann-fhacal ‘rud nach faic sùil cha ghluais cridhe’ gu sònraichte fìor nuair a thig e gu bhith a’ brosnachadh chànanan. Mar as motha a chì daoine BSL ann am Pàrlamaid na h-Alba, is ann as motha de mhothachadh agus de thuigse a bhios aca ma dheidhinn. Tha mi air bhideothan fiosrachaidh BSL a thoirt a-steach a tha air an sgaoileadh don choimhearsnachd BSL gach cola-deug, gan cumail suas ris na tha a’ tachairt ann am Pàrlamaid na h-Alba. Roimhe sin, chan fhaigheadh luchd-cleachdaidh BSL fiosrachadh ach ann an cruth sgrìobhte nach eil an-còmhnaidh freagarrach do chuid. Is e raon cudromach eile den obair agam dèanamh cinnteach gu bheil goireasan taobh a-staigh Pàrlamaid na h-Alba leithid sgrìonaichean fiosrachaidh air an eadar-theangachadh gu h-iomlan gu BSL, mar as trice ann an cruth bhideothan le luchd-aithris Bodhar a’ toirt seachad fiosrachadh ann am BSL. Tha mi cuideachd air a bhith a’ coimhead air ruigsinneachd BSL a mheudachadh airson tachartasan agus taisbeanaidhean leithid tachartasan le mìneachadh BSL aig an Fhèis Phoilitigs.

Tha mi an dòchas le bhith a’ dèanamh Pàrlamaid na h-Alba làn ruigsinneach do luchd-cleachdaidh BSL, gum bi e na cheum air an t-slighe gu fìor cheann-uidhe Achd Cànan Soidhnidh Bhreatainn (Alba) 2015 gur e Alba an t-àite as fheàrr san t-saoghal airson luchd-cleachdaidh BSL a bhith a’ fuireach, ag obair agus a’ tadhal.

Marc Mac a’ Mhaoilein

Oifigear Leasachaidh BSL

 

Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig


A bheil thu ag iarraidh do ghuth a thogail ann am Pàrlmaid na h-Alba – tro mheadhan na Gàidhlig?

A bheil thu airson coinneachadh ri Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid, Ken Mac an Tòisich BPA agus ceistean a chur air?

Thig dhan choinneimh againn! Bidh sinn a’ cumail coinneamh ann an Sabhal Mòr Ostaig Diaoine 27/09/2019 aig 2:30f.

Seo beagan fiosrachaidh mu dheidhinn. An dòchas gum faic mi ann sibh!

snip

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot