Involved in #Gaelic education? Committee seeking views on teacher recruitment/retention #gàidhlig @SP_EduSkills


Are you learning Gaelic or do you have children involved in Gaelic education?

If so, you might be interested in listening to this week’s Gaelic Word of the Week. This week’s word is luchd-teagaisg – teachers.

Hayley from our Outreach Team is this week’s voice of Gaelic. This word was chosen as the Parliament’s Education and Skills committee are seeking views on teacher recruitment and retention in Scotland.

Some of the issues that the committee are interested in hearing about include:

  • What are the main challenges in relation to teacher recruitment and retention?
  • What is the impact of teacher shortages in certain parts of Scotland or in specific disciplines?
  • What are the factors that influence whether teaching is considered an attractive profession compared to other professions by those that might consider a career in teaching?

You can get more information about the consultation and a full list of the questions being consulted upon on the Scottish Parliament website.

If you have any views on these subjects, send your views into the consultation which runs until 26th April.

Whether you are involved in Gaelic-medium education, Gaelic learners’ education or English-medium education, the committee would be interested in hearing your views.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

p.s – Ma chaill thu am post tùsail air a’ chuspair seo sa Ghàidhlig, gheibhear an seo e.

Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan air trusadh luchd-teagaisg #gàidhlig @SP_EduSkills


Tha Comataidh Foghlaim is Sgilean Pàrlamaid a’ sireadh bheachdan an-dràsta air trusadh agus cumail luchd-teagaisg.

Bun-sgoil Taobh na Pàirce, Dùn Èideann

Am measg nan ceistean a tha iad a’ faighneachd, tha:

  • Dè na prìomh dhuilgheadasan a th’ ann a thaobh a bhith a’ fastadh is a cumail luchd-teagaisg?
  • A bheil beachd sam bith agaibh dè an dòigh as fheàrr gus dèanamh cinnteach gun tèid an àireamh cheart de luchd-teagaisg a thrèanadh is fhastadh airson sgoiltean na h-Alba?
  • Dè a’ bhuaidh a th’ aig a’ ghainnead de luchd-teagaisg ann an sgìrean sònraichte de dh’Alba no ann an cuspairean sònraichte agus dè a ghabhas dèanamh mu dheidhinn seo?

Seo deagh chothrom do dhaoine a tha an sàs ann am foghlam Gàidhlig is foghlam tro mheadhan na Gàidhlig na beachdan aca a thoirt don Phàrlamaid a thaobh trusadh luchd-teagaisg.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mun rannsachadh air làrach-lìn an rannsachaidh.

Feumaidh beachdan a bhith a-steach ro dheireadh an latha, Diciadain 26 Giblean.

Tha a’ chomataidh a’ cur fàilte air fianais sa Ghàidhlig.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Seachdain Mothachaidh an Òtasaim #gàidhlig #WorldAutismAwarenessWeek


Seo Seachdain Mothachaidh na Òtasaim agus gus a comharrachadh, tha Pàrlamaid na h-Alba air a bhith a’ tweeteadh mu na Teachdairean Òtasaim no Autism Champions againn aig @ScotParl.

Tha Andaidh Philip ag obair ann an Aithisg Oifigeil na Pàrlamaid. Tha Gàidhlig aige agus tha e am measg nan teachdairean òtasaim. Bhruidhinn sinn ris mu dheidhinn.

autism-awareness-week-andy gaidhlig

Andaidh, tha thu nad Theadaire Òtasaim. Saoil am biodh tu deònach innse dhuinn mun ròl agad mar Teachdaire Òtasaim?

’S e pàirt mhòr den ròl againn aire a thogail mu òtasam am measg luchd-obrach na Pàrlamaid, agus am measg nam BPA agus an luchd-obrach aca cuideachd. A bharrachd air sin, ma tha cuideigin aig a’ bheil òtasam a’ tadhal air a’ Phàrlamaid, bi sinn ri làimh gus an cuideachadh.

Carson a bha thu airson a bhith nad Theacdaire Òtasaim sa chiad dol a-mach?

Tha òtasam air mo bhràthair agus tha mi airson ruideigin a dèanamh gus an suidheachadh do dhaoine aig a’ bheil òtasam a dhèanamh nas fheàrr. 

autism-awareness-week-phillipa

Tha Susan Parry a tha na h-Oifigear Foghlaim cuideachd na Teachdaire Òtasaim. An t-seachdain seo, cluinnidh tu Susan a’ bruidhinn air òtasam agus Pàrlamaid na h-Alba ann an Gaelic Word of the Week.

Ma tha thu airson barrachd ionnsachadh mu òtasam agus Pàrlamaid na h-Alba, faic an làrach-lìn againn.

Alasdair

alasdair.maccaluim@parliament.scot