Geàrr-chunntas Gàidhlig de dh’aithisg Bhile nan Eilean ri fhaighinn #gàidhlig #gaelic @SP_RECcttee


Dh’aithris sinn an t-seachdain sa chaidh gun deach aithisg Comataidh na  h-Eaconomaidh Dùthchail agus Ceangailteachd air Bile nan Eilean fhoillseachadh.

 

aithisg comataidh

Tha geàrr-chunntas Gàidhlig den aithisg ri fhaighinn a-nis air làrach-lìn na Comataidh.

Taing a-rithist dhan a h-uile duine a chur am beachdan a-steach dhan cho-chomhairle anns a’ Ghàidhlig – agus cuimhnich gum faodar pàirt a ghabhail anns a h-uile co-chomhairle tron Ghàidhlig. Tha sinn a’ cur fàilte air conaltradh sa Ghàidhlig air cuspair sam bith, uair sam bith!

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Aithisg air Bile nan Eilean air fhoillseachadh #gàidhlig #gaelic @SP_RECcttee


Chaidh aithisg Comataidh na  h-Eaconomaidh Dùthchail agus Ceangailteachd air Bile nan Eilean fhoillseachadh na bu thràithe an t-seachdain seo.

aithisg comataidh

Gheibhear an aithisg air fad air làrach-lìn na Comataidh.

Tha a’ Chomataidh a’ moladh gum bu chòir do Phàrlamaid na h-Alba aonta a chur ri prionnsapalan coitcheann Bile nan Eilean.

San aithisg aca, tha a’ Chomataidh a’ cur taic ris a’ Bhile ach thuirt iad gu bheil e deatamach gun tèid ealla a ghabhail ri prìomhachasan muinntir nan eilean ann am Plana Nàiseanta nan Eilean a thèid a dhealbh às dèidh a’ Bhile.

Thug e bronsachadh mòr dhuinne aig sgioba na Gàidhig gun d’fhuair a’ Chomataidh tòrr mòr freagairtean dhan cho-chomhairle anns a’ Ghàidhlig.

Bha cuid de na freagairtean co-cheangailte ris a’ chànan agus thug a’ chomataidh iomradh air a’ Ghàidhlig anns na molaidhean aice:

coraichean daonnaAlasdair

gaidhlig@parliament.scot

Canèideanaich a’ cèilidh oirnn #gàidhlig #gaelic @ParlInternship


Thadhail buidheann de dh’inntearnaich à Pàrlamaid Feadarail Chanada air Pàrlamaid na h-Alba na bu thràithe an t-seachdain seo.

Choinnich iad ri grunn luchd-poileataigs agus ri Coinneach Mac an Tòisich, Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid.

Bha ùidh aca ann am poileasaidh cànain agus bha iad airson cluinntinn mun Ghàidhlig ann an Alba agus ann am Pàrlamaid na h-Alba agus chaidh iarraidh orm seisean a chumail dhaibh mun Ghàidhlig.

Chòrd e rium bruidhinn riutha mun Ghàidhlig ann an Alba – agus ann an Canada – is a bhith a’ cluinntinn nam beachdan aca air cànanan an dà chuid ann an Alba agus ann an Tìr nan Craobh.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot