Parliamentary debate on the National Plan for #Gaelic #gàidhlig


 

A debate was held in the Scottish Parliament yesterday about the National Gaelic Language Plan.

 

The debate was on the following motion:

gluasad

Amendments were put forward to the motion by Liz Smith MSP (Scottish Conservative and Unionist Party) and Iain Gray MSP (Scottish Labour).

liz s

ig amendment

Some of the members spoke in Gaelic, including Kate Forbes MSP and Alasdair Allan MSP who both delivered full speeches in Gaelic and others  used sentences or phrases in Gaelic including John Finnie MSP and Rhoda Grant MSP.

The members discussed various subjects including Gaelic medium education, economic development in Gaelic communities and Gaelic broadcasting.

At the end of the debate, the motion and both amendments were agreed unanimously. This is the final agreed motion as amended:

Gluasad PNG

You can read the Official Report of the Debate or you can watch the video on our YouTube channel.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Deasbad air Plana Nàiseanta na #Gàidhlig an-dè #gaelic


Chaidh deasbad a chumail ann am Pàrlamaid na h-Alba an-dè mu Phlana Nàiseanta na Gàidhlig.

Plana Nàiseanta na Gàidhlig

 

Bhathar a’ deasbad a’ ghluasaid seo:

gluasad

Chaidh atharrachaidhean a chur air adhart le Liz Nic a’ Ghobhainn (Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba) agus le Iain Grey (Pàrtaidh Làbarach na h-Alba).

liz s

ig amendment

Bhruidhinn cuid de na BPA anns a’ Ghàidhlig, a’ gabhail a-steach Ceit Fhoirbheis BPA is Alasair Allan BPA a thug seachad làn òraidean anns a’ Ghàidhlig agus BPA eile a chleachd seantansan no abairtean Gàidhlig, a’ gabhail a-steach Rhoda Ghrannd BPA agus Iain Ó Finnaí BPA.

Bhruidhinn na buill air grunn diofar chuspairean a’ gabhail a-steach foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, leasachadh eaconamach ann an coimhearsnachdan Gàidhlig agus craoladh Gàidhlig.

Aig deireadh an deasbaid, chaidh aontachadh a dh’aona-ghuthach ris a’ ghluasad agus ris an dà atharrachadh is mar sin, chaidh na leanas aontachadh leis a’ Phàrlamaid:

Gluasad PNG

Is urrainn dhut an deasbad air fad a leughadh ann an Aithisg Oifigeil na Pàrlamaid.

No ma tha thu airson coimhead air an deasbad, seo e air an seanal YouTube againn:

 

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Gàidhlig gu leòr san t-Seòmar #gàidhlig #gaelic


Chaidh tòrr Gàidhlig a chleachdadh san t-Seòmar an-dè aig deasbad mu Chùmhnant UNESCO air Dìon Dualchas Cultarach Do-bheantainn (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage).

Bhathar a’ beachdadh air tòrr dhiofar sheòrsaichean dualchais do-bheantainn, a’ gabhail a-steach Gàidhlig, Beurla Ghallda, clò-mòr na Hearadh, òrain, sgeulachdan is tòrr mòr a bharrachd.

Lìbhrig Ceit Fhoirbheis òraid anns a’ Ghàidhlig agus chleachd buill eile a’ gabhail a-steach Dòmhnall Camshron, Alasdair Allan agus Stiubhart Stevenson.

Faodar an deasbad air fad a leughadh anns an Aithisg Oifigeil.

Faodar coimhead air bhidio den deasbad air-loidhne.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot