Tachartasan /Events

Seiseanan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba

Gaelic sessions in the Scottish Parliament

Thursday 14 November / Diciadain 14 Sultain 10m – 12f

Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig – Change the world through Gaelic – for learners

Thursday 14 November / Diciadain 14 Sultain – 2:30f – 4:30f

Atharraich an saoghal tron Ghàidhlig – airson fileantaich / luchd-ionnsachaidh aig àrd ìre

To book a place/gus àite a chur air dòigh cuir post-d gu gaidhlig@parliament.scot

thu fhein