Tachartasan /Events

Bidh sinn a’ cumail seiseanan Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh air an t-seachdain a’ tòiseachadh 28/11/16. Fios gu h-iosal.

Faic cuideachd am fios naidheachd againn airson na seachdain.

We will be holding some Gaelic sessions for learners on the week commencing 28/11/16. See below for more details.

See too our news release about the week.

gaelic-leaflet
bileag-gaelic