Bile Sgoiltean (Foghlam Còmhnaidh a-muigh) – Aithisg na co-chomhairle


Às dèidh co-chomhairle, tha Liz Nic a’ Ghobhainn BPA air am moladh deireannach aice airson Bile Buill a chur a-steach gus dèanamh cinnteach gum bi cothrom aig òigridh air foghlam a-muigh: Bile Sgoiltean (Foghlam Còmhnaidh a-muigh) (Alba):

Moladh airson Bile gus dèanamh cinnteach gum faigh daoine òga, gu sònraichte sa chiad cheithir bliadhna den àrd-sgoil, cothrom foghlam còmhnaidh a-muigh fhaighinn aig inbhe foghlaim aontaichte.

Faodar am bile agus geàrr-chunntas air a’ cho-chomhairle a leughadh sa Ghàidhlig air làrach-lìn a’ Bhile.

Fhuaireadh grunn fhreagairtean mu fhoghlam Gàidhlig sa cho-chomhairle agus leughar iad air td 14/15 den làn aithig co-chomairleachaidh.

Tha mìos aig a’ mholadh seo gus taic fhaighinn bho BhPA eile. Faodar sùil a chumail air an ìre de thaic air làrach-lìn na Pàrlamaid.

Tha tòrr mholaidhean airson Bilean Buill ann an-dràsta agus faodar an leantainn air an làraich-lìn.

Alasdair MacCaluim

alasdair.maccaluim@parliament.scot

Comataidh Phàrlamaideach ann an Uibhist


Tha Comataidh Ceartas Sòisealta agus Tèarainiteachd Shòisealta Pàrlamaid na h-Alba air turas rannsachaidh ann an Uibhist an-diugh is a-màireach. Tha seo mar phàirt den rannsachadh aca air obair phàrantan agus bochdainn chloinne.

Faodaidh tu turas na Comataidh a’ leantainn air Twitter air cunntas na Comataidh @SP_SJSS, @ParlAlba agus air @Engage_SP – sgioba com-pàirteachaidh na Pàrlamaid.

Dealbh (c) Hugh Spicer

Seo fios naidheachd na comataidh mun rannsachadh air cosnadh phàrantan agus mar a bheir seo buaidh air bochdainn chloinne.

Tha Comataidh aig Taigh an Ròid a’ dèanamh rannsachadh fad-bliadhna air cosnadh phàrantan agus mar a bheir e buaidh air bochdainn cloinne.

Tha a’ Chomataidh Ceartas Sòisealta agus Tèarainteachd Shòisealta ag iarraidh tuigse fhaighinn air mar a tha Riaghaltas na h-Alba ag obair le ùghdarrasan ionadail, luchd-fastaidh agus buidhnean com-pàirteachais airson pàrantan a chuideachadh gus obair fhreagarrach a lorg no gluasad gu obair le pàigheadh nas fheàrr.

Is e dèiligeadh ri bochdainn cloinne fear de dh’àrd phrìomhachasan an Riaghaltais agus tha iad air comharrachadh gu bheil dèanamh cinnteach gu bheil cosnadh iomchaidh aig pàrantan na dhòigh sheasmhach air seo a choileanadh.

Bidh a’ Chomataidh a’ beachdachadh air mar a tha diofar phoileasaidhean an Riaghaltais a’ toirt buaidh air na cothroman cosnaidh a tha aig pàrantan, a’ gabhail a-steach poileasaidhean air sochairean, cùram-cloinne agus còmhdhail.

Bidh an rannsachadh a’ cuimseachadh air an taic a tha ri fhaighinn do bhuidhnean dhaoine a tha ann an cunnart bochdainn nas motha, a’ gabhail a-steach màthraichean fo aois 25, pàrantan singilte, teaghlaichean mion-chinnidh, pàrantan le clann fo aois bliadhna, pàrantan le triùir cloinne no barrachd agus teaghlaichean far a bheil ciorram air cuideigin.

Bha fios-air-ais neo-fhoirmeil a chualas bho phàrantan nuair a thadhail a’ Chomataidh air Dail Mheàrnaig na chuideachadh dhaibh a’ comharrachadh cuid de na cuspairean air am bu mhath leotha tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh, a’ gabhail a-steach misneachd, cothrom air foghlam adhartach is àrd-ìre agus leasachadh sgilean.

Anns an Fhaoilleach tha dùil gun tadhail buill na Comataidh air pròiseactan ann an Siorrachd Àir a Tuath agus Uibhist a Deas a dh’fhaicinn mar a tha taic-cosnaidh phàrantan ga lìbhrigeadh agus gus beachdan phàrantan a chluinntinn.  Tha a’ Chomataidh an dòchas, le bhith a’ tadhal air dà àite gu math eadar-dhealaichte, gum faigh iad tuigse nas fheàrr air eadar-dhealachaidhean ann am feumalachdan air feadh na h-Alba.

Thuirt Natalie Don, Neach-gairm na Comataidh Ceartas Sòisealta agus Tèarainteachd Shòisealta:

“Tha mi toilichte gu bheil pàirt fhoirmeil an rannsachaidh seo a’ tòiseachadh a-nis agus gum bi sinn a’ bruidhinn ri pàrantan air a’ mhìos seo.  Tha fios againn gu bheil e nas duilghe do chuid de theaghlaichean a’ chùis a dhèanamh air cosgaisean a phàigheadh, mar eisimpleir, teaghlaichean le dìreach aon phàrant no teaghlaichean le ’s a bheil cuideigin a tha ciorramach.  Sin an t-adhbhar a tha e cudromach gu faigh sinn air na beachdan aca a chluinntinn.

“Bidh an rannsachadh againn a’ dol nas fhaide na dìreach barrachd phàrantan fhaighinn a-steach gu obair. Bidh leasachadh chothroman cosnaidh do phàrantan na lùib, le cùram-cloinne agus còmhdhail a bheir taic dhaibh fuireach ann an obair agus adhartas dhèanamh ann cho fada ’s a thogras iad agus cuideachd bidh e a’ sgrùdadh dè an ìre gu bheil luchd-fastaidh a’ beachdachadh air agus a’ toirt taic do dhleastanasan phàrantan.

“Le bhith a’ cleachdadh na chluinneas sinn tron rannsachadh againn faodaidh sinn molaidhean soilleir a thoirt do Riaghaltas na h-Alba.”

Tha dùil gun cuir a’ Chomataidh co-chomhairle nàiseanta air bhog mar phàirt den rannsachadh aca tràth am-bliadhna.

Fios naidheachd: Buidhne-riochdachaidh Pàrlamaid na h-Alba a’ neartachadh cheanglaichean leis a’ Chomhairle Nòrdaich


Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ frithealadh a’ Chomhairle Nòrdaich airson a’ chiad turas. Stiùiridh an t-Oifigear-riaghlaidh Alison Johnstone buidheann-riochdachaidh de thriùir bhall gu Helsinki an t-seachdain seo (1 gu 4 Samhain).

Tha am frithealadh mar phàirt de ghluasad cur ri ceanglaichean is co-obrachadh eadar Pàrlamaid na h-Alba agus reachdaireachdan eile. 

A’ cur fàilte air a’ chothrom ceanglaichean ris na dùthchannan Nòrdach a neartachadh, thuirt am Fìor Urramach Alison Johnstone BPA:

“Tha sinn a’ cumail oirnn a’ cur ri ceanglaichean eadar Pàrlamaid na h-Alba agus reachdaireachdan Eòrpach bunaiteach eile. Tha sgaoileadh fiosrachadh agus ag ionnsachadh bho phàrlamaidean eile na amas cudromach dhuinne.

“Leis na ceanglaichean làidir eachdraidheil is cultarail eadar Alba agus na dùthchannan Nòrdach, tha ùidh shònraichte san roinn againn. Tha an turas a’ cur ris a’ cho-obrachadh eadar Alba agus na dùthchannan Nòrdach aig COP26 air àite nam pàrlamaidean ann a bhith a’ sgrùdadh ghnìomhan air atharrachadh na gnàth-shìde.”

Thuirt Johnstone cuideachd:

“Tha am meudachadh air na ceanglaichean againn na chomharra air cho cudromach agus a chuireas sinn luach air a’ chàirdeas a th’ againn leis an roinn Nòrdaich. Tha mòran de na prìomhachasan againn aig dùthchannan Nòrdach cuideachd. Tha mòran de na pàrlamaidean aca mun aon mheud is chruth ri Pàrlamaid na h-Alba, agus mòran a dh’ionnsaicheas sinn bho chàch a chèile.” 

Anns an Dàmhair, stiùirich an Leas-oifigear Riaghlaidh, Liam MacArtair, buidheann-riochdachaidh gu Reykjavik airson coinneamhan san Althingi, Pàrlamaid Innis Tìle, a bharrachd air a bhith a’ frithealadh air Còmhdhail Chearcall na h-Artaig.  

Is e a’ chòmhdhail an lìonra as motha de dheasbaireachd is de cho-obrachadh eadar-nàiseanta air na tha air fàire dhan Artaig, air an robh còrr is 2,000 de luchd-pàirteachaidh à 50 dùthaich a’ frithealadh, Innis Tìle, na h-Eileanan Fàro agus an roinn Nòrdach anns an fharsaingeachd nam measg.  

Cùl-fhiosrachadh mun turas dhan Chomhairle Nòrdaich

Is e cuspair na coinneimh seo den Chomhairle Nòrdaich agus de na Phrìomhairean Nòrdach “Àite Roinn nan Nòrdach anns an t-saoghal san àm ri teachd”. 

A bharrachd air a bhith a’ frithealadh air a’ Chomhairle, bidh coinneamhan aig an Oifigear-riaghlaidh le Labhraichean mòran phàrlamaidean Nòrdach. Bidh Luchd-gairm Chomataidhean a’ frithealadh air seiseanan air foghlam, slàinte agus èiginn na gnàth-shìde, agus bidh deasbadan aca mu phrìomhachasan nan comataidhean aca le luchd-gairm às na dùthchannan Nòrdach.

Tha riochdairean Pàrlamaid na h-Alba a bhios a’ frithealadh air a’ Chomhairle Nòrdaich mar a leanas:

  • Am Fìor Urramach Alison Johnstone BPA, an t-Oifigear-riaghlaidh
  • Clare Adamson BPA, Neach-gairm Comataidh Bun-reachd, na h-Eòrpa, Chùisean A-muigh agus Cultair
  • Sue Webber BPA, Neach-gairm Comataidh Foghlaim, Cloinne agus Dhaoine Òga

Faigh a-mach barrachd mun 74mh Seisean Làn den Chomhairle Nòrdaich, Helsinki, an Fhionnlainn an seo: www.norden.org/en/session2022