Geàrr-chunntas air Co-labhairt #Alba2030 #gaidhlig


Chùm Fòram Alba air Thòiseach, tanc smaoineachaidh Pàrlamaid na h-Alba co-labhairt mun Ghàidhlg air 6 Dùbhlachd. B’ e ‘Buaidh is piseach – cò ris a bhiodh soirbheas dhan Ghàidhlig coltach’ an t-ainm a bh’ oirre.

B’ e amas na co-labhairt coimhead air adhart ri suidheachadh na Gàidhlig ann an 2030 agus nas fhaide air adhart agus gus beachdachadh air na bhiomaid ag iarraidh.

Bha an t-Oifigear Riaghlaidh Ken Mac an Tòisich BPA anns a’ chathair agus chuala sinn beachdan bho phanal de luchd-labhairt: An t-Àrd-ollamh Wilson MacLeòid (Oilthigh Dhùn Èideann); craoladair, neach-naidheachd is neach-ciùil Màiri Anna NicUalraig agus  An t-Àrd-ollamh Tadhg Ó hIfearnáin (Ollscoil na hÉireann Gaillimh).

Mur an robh thu an làthair, faodaidh tu a’ coimhead air na h-òraidean agus air na ceistean oir chaidh a’ cho-labhairt a chraoladh beò agus tha a’ bhideo a-nis ri fhaighinn air loidhne.

Bhidio sna cànanan tùsail:

 

Bhidio le eadar-mhìneachadh Beurla:

 

Bha bùithtean obrach againn às dèidh làimh agus ged nach deach seo a chraoladh, bidh sinn a’ dèanamh làn aithisg sgrìobhte den cho-labhairt a’ gabhail a-staigh beachdan agus molaidhean nam bùithean-obrach ann an ùine nach bi ro fhada. Tha fios a sgaoileadh fad is farsaing nuair a bhios seo deiseil.

Tha cuid de na prìomh phuingean a rinneadh sna bùithean-obrach, gu h-ìosal:

  • Tha e math a bhith a’ faighinn cothroman tighinn còmhla mar choimhearsnachd gus coinneachadh agus beachdachadh air cùisean ann an saoghal na Gàidhlig – cha bhi seo e a’ tachairt tric gu leòr.
  • Tha e cudromach gum bi a’ Ghàidhlig ga h-àbhaisteachadh ann an coimhearsnachdan Gàidhlig ann an seirbheisean, poileasaidh, ro-innleachd, planadh is mar sin air adhart.
  • Feumaidh àrainnean a bhith ann far an urrainn do dhaoine Gàidhlig a chleachdadh agus chaidh a ràdh cho cudromach sa bhiodh ionadan /co-ionadan Gàidhlig an dà chuid ann an coimhearsnachdan traidiseanta na Gàidhlig (m.e Cnoc Soilleir ann an Uibhist) agus cuideachd ann ann an àiteachan mar Inbhir Nis, Glaschu agus Dùn Èideann.
  • Tha leasachadh eaconamach air leth cudromach airson coimhearsnachdan Gàidhlig ach tha e ro-chudromach gum bi a’ Ghàidhlig aig cridhe nan iomairtean leasachaidh eaconamach no dh’fhaodte gun dean iad cron seach feum dhan chànan.
  • Tha coimhearsnachdan aig cridhe leasachadh cànain ACH feumaidh iad taic, maoineachadh is stùireadh bhon taobh a-muigh cuideachd bhon Riaghaltas, oilthighean agus buidhnean poblach, saor-thoileach is prìobhaideach eile ma tha iad gu bhith soirbheachail. Feumaidh barrachd cumhachd a bhith aig na coimhearnachdan cuideachd.
  • Tha an teaghlach fìor chudromach agus chan eil rud sam bith cho cudromach ri tar-chur san teaghlach.
  • Tha foghlam Gàidhlig air leth cudromach agus feumar a leasachadh le barrachd taic is luchd-teagaisg. Cha bu chòir dhuinn a bhith an dùil, ge-tà, gun tig piseach air cor na Gàidhlig tro fhoghlam a-mhàin. Tha feum air cothroman taobh a-muigh na sgoile cuideachd.
  • Tha dearbh-aithne cudromach dhan chànan. Tha e cudromach gum bi muinntir na h-Alba nas mothachaile air a’ Ghàidhlig agus gum bi oidhirpean ann gus misneachd a thogail am measg luchd-labhairt na Gàidhlig gus am bithear a’ brosnachadh dearbh-aithne cànain làidir am measg luchd-labhairt na Gàidhlig, an dà chuid daoine ann am FtG agus luchd-labhairt aig a bheil Gàidhlig bho thùs.

Sin dìreach geàrr-chunntas – bidh tòrr a bharrachd san aithisg dheireannach againn!

Rinn sinn bhideo goirid le cuid de na prìomh phuingean cuideachd.

Ma tha beachd sam bith agaibh air rud sam bith mun cho-labhairt, leig fios air twitter leis na taga #Alba2030.

Alasdair

Alasdair.maccaluim@parliament.scot

 

Tog do Ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba – tachartas aig Sabhal Mòr Ostaig #gaidhlig @SabhalMorOstaig


A bheil thu ag iarraidh do ghuth a thogail ann am Pàrlmaid na h-Alba – tro mheadhan na Gàidhlig?

A bheil thu airson coinneachadh ri Oifigear Riaghlaidh na Pàrlamaid, Ken Mac an Tòisich BPA agus ceistean a chur air?

Thig dhan choinneimh againn! Bidh sinn a’ cumail coinneamh ann an Sabhal Mòr Ostaig Diaoine 27/09/2019 aig 2:30f.

Seo beagan fiosrachaidh mu dheidhinn. An dòchas gum faic mi ann sibh!

snip

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Aithisg air roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil #gàidhlig


Dh’fhoillsich Comataidh Foghlam is Sgilean Pàrlamaid na h-Alba an aithisg aca mu roghainn nan cuspairean san àrd-sgoil na bu thràithe an t-seachdain seo.

cuspairean

Bha ùidh mhòr aig coimhearsnachd na Gàidhlig san rannsachadh seo agus fhuaireadh grunn fhreagairtean mun Ghàidhlig, am measg tòrr chuspaierean eile.

Tha an aithisg air fad ri fhaighinn air làrach-lìn na Comataidh.

Agus tha sinn air geàrr-chunntas den aithisg a dhèanamh sa Ghàidhlig cuideachd.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot