Latha mòr airson cànanan na h-Alba #gàidhlig


Dh’aontaich Pàrlamaid na h-Alba a dh’aona ghuthach ri Bile Cànain Soidhnidh Bhreatainn an t-seachdain sa chaidh (17/8/2015).

Deasbad air Bile BSL

Deasbad air Bile BSL

‘S e amas a’ bhile seo a bhith a’ brosnachadh cleachdadh Cànan Soidhnidh Bhreatainn. Bithear a’ dèanamh seo tro ullachadh Plana Nàiseanta BLS agus le bhith a’ toirt air ùghdarrasan poblach air an sònrachadh a bhith a’ cruthachadh planaichean Cànain airson BSL.

Seo geàrr-iomradh a’ bhile:

A Bill for an Act of the Scottish Parliament to promote the use of British Sign Language including by making provision for the preparation and publication of a British Sign Language National Plan for Scotland and by requiring certain authorities to prepare and publish their own British Sign Language Plans in connection with the exercise of their functions; and to provide for the manner in which such plans are to be prepared and for their review.

Mar a chithear bhon gheàrr iomradh, tha am bile seo coltach ri Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 ann an iomadh dòigh. Tha luchd na Gàidhlig air ùidh mhòr a nochdadh anns a’ bhile seo tron phròiseas, a tha a’ tighinn 10 bliadhna às dèidh don Phàrlamaid Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 aontachadh.

Sgrìobh sinn post blog roimhe mun Bhile agus mun fhianais a chaidh a thoirt dhan chomataidh mu Achd na Gàidhlig agus a’ bhuaidh a thug e air leasachadh na Gàidhlig.

Faodar Aithisg Oifigeil na coinneimh a leughadh air loidhne. Tha am fiosrachadh air fad mun bhile ri fhaighinn air duilleag a’ bhile.

Bha sluagh mòr de luchd-taic is luchd-labhairt Cànan Soidhnidh Bhreatainn airson deasbad a’ bhile fhaicinn. Aig deireadh na coinneimh thuirt an t-Oifigear Riaghlaidh:

The motion is agreed to and the British Sign Language (Scotland) Bill is passed. I take this opportunity to thank Mark Griffin, the Government and the Education and Culture Committee for all their work in bringing the bill to this stage.

I also thank our parliamentary staff, who have excelled themselves. I also take this opportunity to thank all our signers today. You have done a fantastic job, and the whole Parliament thanks you for it.

Members can see for themselves the reaction of the deaf and deafblind community and how much this bill means to them—and I say to members, thank you.

Rinn sgioba craolaidh na Pàrlamaid bhideo snog mu na beachdan aig na daoine a bha an làthair airson coimhead air an deasbad air a’ bhile.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Goireasan foghlam aig Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig


Tha Lisa Doig, a tha na h-oileanach air cùrsa teagaisg GIFT, còmhla ruinn sa Phàrlamaid air greis-gnìomhachais  an-dràsta. Anns a’ phost seo tha i a’ toirt sùil air na goireasan foghlaim Gàidhlig air an làraich-lìn againn.

Goireas foghlaim

An-diugh, thug mi sùil air na goireasan foghlaim air làrach-lìn Pàrlamaid na h-Alba.

Cha robh fios agam mu dheidhinn nan goireasan seo ach bidh mi gan cleachdadh anns am àm ri teachd gun teagamh! Tha iad sgoinneil agus cho feumail airson nan tidsearan gus an clas aca a theagasg mu dheidhinn Pàrlamaid na h-Alba.

Tha na goireasan air an sgaradh anns na cuspairean diofraichte airson Curraicealam airson Sàr-mhaitheis mar mhatamataic, litreachas, ealain agus mar sin air adhart.  Nam bheachd, tha iad airson clas 5, agus clasaichean nas seinne na sin, ach bhitheadh e furasta gu leòr na goireasan atharrachadh airson clasaichean nas òige.

Thoir sùil orra air do shon fhèin!!

http://www.scottish.parliament.uk/visitandlearn/12269.aspx

Lisa Doig