Plana Gàidhlig – co-chomhairle a’ crìochnachadh 02/11 #gàidhlig


Bidh a’ cho-chomhairle air Plana Gàidhlig na Pàrlamaid a’ tighinn gu crìch Diardaoin 02/11.

Tha an t-àm ann fhathast do bheachdan a chur ris!

Twitter Gaelic Language Day

A bheil na prìomhachasan ceart againn?

A bheil rud sam bith a bu toil leat atharrachadh?

Tha sinn air tòrr bheachdan fhaighinn gu ruige seo – ach bhiodh e math barrachd fhaighinn – gu sònraichte bho luchd na Gàidhlig.

Lìon an suirbhidh againn agus leig fios na tha thu a’ smaoineachadh.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Plana Gàidhlig – tapadh leibhse! #gaidhlig #gaelic #sp4


Tha an obair cho-chomhairleachaidh air dreach Phlana Gàidhlig Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a-nis air tighinn gu crìch.

Soidhne dà-chànanach, Taigh an Droma, Schd Pheairt

Soidhne dà-chànanach, Taigh an Droma, Schd Pheairt

Fhuair sin deagh thoradh – tòrr mòr freagairtean à air feadh na h-Alba, mun dàrna leth aca sgrìobhte anns a’ Ghàidhlig – le gu leòr beachdan is molaidhean nan lùib.

Taing mhòr dhan a h-uile duine a sgrìobh a-steach.

Tha sinn a-nis a’ sgrùdadh nam freagairtean agus ag ullachadh aithris gu Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba. Cumaidh sinn fiosrachadh ruibh mu adhartas a’ phlana tron bhlog agus tro làrach-lìn na Pàrlamaid.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

 

Gaelic Plan – Your views sought #gaidhlig #gaelic


The consultation on our draft Gaelic plan will be coming to an end next  Friday.

 

If you are interested in Gaelic, please do take the time to let us know your thoughts.

You can give us our views on our short and easy to complete response form. This asks whether you agree with the plan in general and also gives you the opportunity to give more detailed comments on specific aspects of the plan.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk