Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn don Leargaidh Ghallda


Cuiridh an Leargaidh Ghallta fàilte air Comataidh an Ionmhais aig Pàrlamaid na h-Alba nuair a thèid coinneamh phoblach a chumail gus buidseat Riaghaltas na h-Alba a dheasbad le Iain Swinney BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Ionmhas, Fastadh agus Fàs Seasmhach, Diluain 7 Samhain.

Tha Comataidh an Ionmhais air cuireadh a thoirt do dhaoine ann an Siorrachd Àir tighinn gu Taigh-òsta Bhrisbane a dh’èisteachd ris an deasbad.  Cuiridh Buill ceistean air a’ Mhinistear mun bhuidseat airson na bliadhna romhainn is na tha san amharc a thaobh caiteachais anns an ùine air thoiseach.

Stèisean rèile na Leargaidh Gallda

Thuirt Neach-gairm na Comataidh Coinneach Gibson BPA:

“Seo cothrom dha-rìribh do neach sam bith aig a bheil ùidh cluinntinn mar a dh’fhaodadh am buidseat a tha san amharc aig Riaghaltas na h-Alba, a phàigheas airson seirbheis na slàinte, nan sgoiltean agus a’ phoileis againn, buaidh a thoirt air daoine bho latha gu latha ann an Siorrachd Àir agus ann an Alba.

“Tha sinn an dòchas gun nochd a h-uile duine bhon phoball, bho bhuidhnean sna coimhearsnachdan agus clann-sgoile a shealltainn air comataidh aig a’ Phàrlamaid ag obair, gu sònraichte nuair a bhios i a’ sealltainn air mar a thèid airgead poblach a chosg.

“Tha sinn air cuireadh a thoirt cuideachd do chaochladh eagrachaidhean agus buidhnean-gnìomhachais ionadail dol an sàs ann am buidhnean-obrach prìobhaideach sa mhadainn le buill den chomataidh.  Tha togail againn ris na beachdan aca a chluinntinn.”

Clàr-ama

Thèid a’ choinneamh aig a’ Chomataidh aig am bi Rùnaire a’ Chaibineit a’ labhairt a chumail ann an Taigh-òsta Bhrisbane, Rathad Ghrianaig aig 14.00. Gus tiogaidean an-asgaidh a chur airson na coinneimh, cuiribh fios gu Seirbheisean Luchd-tadhail aig Pàrlamaid na h-Alba air 0131 348 5200 no cuiribh post-dealain gu SP.Bookings@scottish.parliament.uk

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Prògram reachdais an Riaghaltais ga fhoillseachadh an-diugh


Is e latha cudromach do Phàrlamaid na h-Alba a th’ ann an-diugh agus gnothaichean an t-seòmair a’ tòiseachadh a-rithist.

Seòmar Pàrlamaid na h-Alba

Tòisichidh gnothaichean le Aithris leis a’ Phrìomh Mhinistear air prògram reachdais Riaghaltas na h-Alba airson an t-seisein seo: bidh e a’ mìneachadh de na bilean a bhios an Riaghaltas a’ toirt a-steach don Phàrlamaid. Thèid seo a leantainn le deasbad air a’ chuspair. Tòisichidh gnothaichean san t-Seòmar aig uair feasgair.

Gus aithris a’ Phrìomh Mhinistear agus gnothaichean na Pàrlamaid air fad a leantainn, beò air-loidhne, an dà chuid san t-seòmar agus anns na comataidhean, faic ar seirbheis lìn-chraolaidh (webcasting) Holyrood TV.  

 Bidh grunn comataidhean a’ coinneachadh madainn an-diugh:

 • Cluinnidh Comataidh Eaconomaidh, Cumhachd is Turasachd aithris bhon neach-gairm Gavin Brown BPA air prògram obrach na comataidh.

• Gabhaidh Comataidh Bun-structair is Cur an seilbh Calpa fianais air Drochaid Ùr an Fhoirthe.

Drochaid an Fhoirthe

Drochaid an Fhoirthe

• Beachdachaidh Comataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh air mar a làimhsicheas i dreach bhuidseat 2012-13.

• Bidh coinneamh-ullachaidh aig Comataidh Sgrùdadh Poblach air aithisg bhliadhnail Sgrùdadh na h-Alba (Audit Scotland).

 • Gabhaidh Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid is Àrainneachd fianais air atharrachaidhean a tha air am moladh do Bhile na h-Alba (Reachdas na RA) co-cheangailte ri Oighreachd a’ Chrùin.

Airson clàr-gnothaich na Pàrlamaid airson na seachdain seo, faic an Iris Ghnothaichean.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk