Eadar-theangachadh ri fhaighinn de dheasbad Plana Nàiseanta na #Gàidhlig


Chaidh deasbad a chumail air ais anns a’ Ghiblean mun Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig.

Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Tha sinn a-nis air eadar-theangachadh a dhèanamh den deasbad air fad dhan Ghàidhlig. Tha na h-òraidean a rinneadh sa Ghàidhlig ann am faclan a chleachd na BPA fhèin, ach tha sinn air Gàidhlig a chur air na h-òraidean anns a’ Bheurla.

deasbad

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Parliamentary debate on the National Plan for #Gaelic #gàidhlig


 

A debate was held in the Scottish Parliament yesterday about the National Gaelic Language Plan.

 

The debate was on the following motion:

gluasad

Amendments were put forward to the motion by Liz Smith MSP (Scottish Conservative and Unionist Party) and Iain Gray MSP (Scottish Labour).

liz s

ig amendment

Some of the members spoke in Gaelic, including Kate Forbes MSP and Alasdair Allan MSP who both delivered full speeches in Gaelic and others  used sentences or phrases in Gaelic including John Finnie MSP and Rhoda Grant MSP.

The members discussed various subjects including Gaelic medium education, economic development in Gaelic communities and Gaelic broadcasting.

At the end of the debate, the motion and both amendments were agreed unanimously. This is the final agreed motion as amended:

Gluasad PNG

You can read the Official Report of the Debate or you can watch the video on our YouTube channel.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Deasbad Diluain air Plana Nàiseanta na Gàidhlig air-loidhne a-nis #gaidhlig #sp4 #gaelic


Tha an deasbad a chaidh a chumail air Plana Nàiseanta na Gàidhig 2013-18 Dimàirt a-nis ri fhaicinn air-loidhne aig:

http://www.scottish.parliament.uk/newsandmediacentre/41493.aspx.

 

John Scott BPA, Leas Oifigear Riaghlaidh agus e a' fosgladh an deasbaid air Plana Nàiseanta na Gàidhig Diluain

John Scott BPA, Leas Oifigear Riaghlaidh agus e a’ fosgladh an deasbaid air Plana Nàiseanta na Gàidhig Diluain

Tha an deasbad a’ tòiseachadh aig 81 mionaidean.

Airson làn aithris air an deasbad, faic bloga an latha an-dè.

 Alasdair

gaidhilg@scottish.parliament.uk