Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan air trusadh luchd-teagaisg #gàidhlig @SP_EduSkills


Tha Comataidh Foghlaim is Sgilean Pàrlamaid a’ sireadh bheachdan an-dràsta air trusadh agus cumail luchd-teagaisg.

Bun-sgoil Taobh na Pàirce, Dùn Èideann

Am measg nan ceistean a tha iad a’ faighneachd, tha:

  • Dè na prìomh dhuilgheadasan a th’ ann a thaobh a bhith a’ fastadh is a cumail luchd-teagaisg?
  • A bheil beachd sam bith agaibh dè an dòigh as fheàrr gus dèanamh cinnteach gun tèid an àireamh cheart de luchd-teagaisg a thrèanadh is fhastadh airson sgoiltean na h-Alba?
  • Dè a’ bhuaidh a th’ aig a’ ghainnead de luchd-teagaisg ann an sgìrean sònraichte de dh’Alba no ann an cuspairean sònraichte agus dè a ghabhas dèanamh mu dheidhinn seo?

Seo deagh chothrom do dhaoine a tha an sàs ann am foghlam Gàidhlig is foghlam tro mheadhan na Gàidhlig na beachdan aca a thoirt don Phàrlamaid a thaobh trusadh luchd-teagaisg.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mun rannsachadh air làrach-lìn an rannsachaidh.

Feumaidh beachdan a bhith a-steach ro dheireadh an latha, Diciadain 26 Giblean.

Tha a’ chomataidh a’ cur fàilte air fianais sa Ghàidhlig.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Foghlam Gàidhlig – Adhartas Bile an Fhoghlaim #gàidhlig


Dh’aithris sinn bho chionn goirid gun robh Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid air sùil a thoirt air Bile an Fhoghlaim, anns a bheil ullachaidhean a thaobh Foghlam Gàidhlig, aig Ìre 2.

Bile foghlaim

Tha Ìre 2 de phròiseas a’ bhile a-nis deiseil. Tha am Bile mar a chaidh atharrachadh aig Ìre 2 a-nis ri fhaighinn air làrach-lìn na Pàrlamaid.

Tha seo a’ ciallachadh gu bheil na h-atharrachaidhean ris an do dh’aontaich a’ Chomataidh a-nis anns a’ bhile. ‘S e an tionndadh seo den bhile a thèid air adhart dhan ath ìre – an ìre mu dheireadh – ìre 3.

Aig Ìre 3, beachdaichidh an làn Phàrlamaid air a’ bhile. Faodar tuilleadh atharrachaidhean a dhèanamh aig an ìre seo agus aig deireadh an deasbaid, bhòtaidh a’ Phàrlamaid am bu chòir gabhail ris a’ bhile anns an riochd dheireannach aige. Leigidh sinn fios nuair a tha ceann-latha air ainmeachadh airson seo.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Foghlam Gàidhlig: Bile an Fhoghlaim aig Ìre 2 #gaidhlig


Dh’aithris sinn bho chionn goirid air Bile an Fhoghlaim aig Ìre 1, a’ coimhead air aithisg na comataidh (Comataidh Foghlam is Cultar) agus air an deasbad san t-Seòmar. Tha ullachaidhean anns a’ bhile seo a thaobh foghlam Gàidhlig. 

education bill gaelic

Aig ìre 1, bidh a’ Phàrlamaid a’ co-dhùnadh a bheil i ag aontachadh ri bun-phrionnsabalan a’ bhile. Fhuair Bile an Fhoghlaim aonta aig Ìre 1 agus tha am bile a-nis air gluasad air adhart gu Ìre 2.

Dè th’ ann an ìre 2?

Aig ìre 2, thèid beachdachadh mionaideach a dhèanamh air a’ bhile, loidhne air loidhne. Beachdaichidh a’ chomataidh air na h-atharrachaidhean a th’ air am moladh le BPAan agus faodaidh i an tuilleadh fianais a ghabhail ma roghnaicheas i sin a dhèanamh.

Bhruidhinn a’ chomataidh air na h-earainnean anns a’ bhile a thaobh foghlaim Gàidhlig Dimairt (01/12/15) agus bheachdaich is bhòt iad air grunn atharrachaidhean co-cheangailte ri foghlam Gàidhlig.

aithisg

Faodar an deasbad air fad a leughadh san aithisg oifigeil. Tha na h-atharrachaidhean uile rim faighinn air làrach-lìn a’ bhile agus chithear de na h-atharrachaidhean a chaidh aontachadh agus de an fheadhainn nach deach ann an geàrr-chunntas na coinneimh.

Nuair a tha Ìre 2 deiseil, thèid am bile air adhart gu Ìre 3 – seo deasbad leis a’ Phàrlamaid air fad san t-seòmar. Faodar atharrachaidhean a dhèanamh air a’ bhile aig an ìre seo cuideachd. Cha deach latha a chomharrachadh airson an deasbaid fhathast.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk