Beachdan gan sireadh air foghlam Gàidhlig #Gàidhlig


A bheil ùidh agad ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig? A bheil ùidh agad ann am foghlam Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh san sgoil?

Tha foghlam Gàidhlig air aon de na cuspairean ann am bile ùr an fhoghlaim: Bile Foghlam (Alba) 2015 air a bheil Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid a’ beachdachadh aig an àm seo.

fàilte

Tha a’ chomataidh air gairm fianais fhoillseachadh, a tha tha ri faighinn sa Ghàidhlig.

Tha tòrr diofar chuspairean sa bhile. A rèir meòrachan poileasaidh an Riaghaltais, ’s e amas a’ bhile “co-ionnanachd buileachaidh (attainment) a bhrosnachadh airson clan a tha fo ana-chothrom agus gus ceumannan a ghabhail gus a’ bheàrn ann am buileachadh a lùghdachadh”

Tha thaobh na Gàidhlig, is e amas a’ bhile:

Dleastanas a chur air ùghdarrasan foghlam an dà chuid a bhith a’ measadh a bheil feum air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre na bun-sgoile às dèidh iarrtas fhaighinn bho phàrantan agus a bhith a’ brosnachadh is a’ cumail taic gu gnìomhach ri foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus foghlam Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh; cuiridh am bile cuideachd dleastanas air Bòrd na Gàidhlig stiùireadh a dhèanamh air mar bu chòir foghlam tro mheadhan na Gàidhlig obrachadh ann an Alba.

(Place a duty on education authorities both to assess the need for Gaelic medium primary education following a parental request and to actively promote and support Gaelic medium education (GME) and Gaelic learner education; the Bill will also place a duty on Bòrd na Gàidhlig to prepare guidance on how GME should operate in Scotland.)

Ma tha thu ag iarraidh barrachd fiosrachaidh no ma tha thu airson do bheachdan a chur dhan chomataidh mun bhile, faic an gairm fianais. Thathar a’ cur fàilte air fianais sa Ghàidhlig.

Faodaidh tu a’ chomataidh a leantainn air twitter @SP_EduCul.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Bookings open for Outreach sessions in Gaelic #gaidhlig #sp4


The Scottish Parliament Outreach Education Service has opened bookings for September to December 2012 including. Gaelic sessions are available for Gaelic medium education and Gaelic learner education.

Outreach sessions take place in the school, and are available for classes from P4 – S6.

Sessions are tailored to age and level, with appropriate content and learning activities.

More information about the ‘Your Parliament in Your School’ Outreach programme can be found at http://www.scottish.parliament.uk/visitandlearn/Education/15205.aspx

For primary schools, sessions last 90 minutes and we can work with a maximum of 3 classes in a day. In secondary, session length will vary depending on timetable and year group, but is ideally 90 minutes for S4, 5 and 6, and about an hour for S1, 2 and 3.

Sessions can be followed up with either an MSPs in Schools session (held in the school), which the Outreach service will arrange. Alternatively, if you would like to visit the parliament, a limited number of Outreach Education follow-up tours are available through Visitor Services, once your Outreach session is confirmed. You can also contact them to book tickets for committee meetings or chamber business.

If you are interested in booking, please fill in the form here:

https://www.scottish.parliament.uk/visitandlearn/Education/19210.aspx

Cara Slater, Outreach Education Manager, Outreach Services, Scottish Parliament / Pàrlamaid na h-Alba, Edinburgh / Dùn Èideann, EH99 1SP

Tel / fòn: 0131 348 5374

RNID typetalk / fòn teacsa: 18001 0131 348 5374

Fax / facs: 0131 348 5601

Mobile: 07740 896781

Email: cara.slater@scottish.parliament.uk