Edinburgh Gaelic Festival – Seachdain na #Gàidhlig 2018 #gaelic #SnaG2018 @SnaGaidhlig


It’s that time once again! Seachdain na Gàidhlig, Edinburgh’s Gaelic Festival, will be beginning very shortly! 

Dqxru06X0AE0a6J

The Scottish Parliament will be taking part once again.

Edinburgh Gaelic Fair – Fèill na Gàidhlig – Saturday 03/11/18

The Scottish Parliament’s Gaelic team will have a stall at the Edinburgh Gaelic Fair which will be taking place at the Grassmarket Community Project, 86 Candlemaker Row from 15:00 to 17:00.

Come and say hi, have a cuppa, listen to some live music, browse Gaelic books and speak to local and national Gaelic groups.

Scottish Parliament Guided Tours – Friday 09/11/2018 

Learn about the history,  work and procedures of the Scottish Parliament in our guided tour where you will see the debating chamber, committee rooms and much more.

There will be two tours. The first of these will be in Gaelic, aiming at fluent speakers and learners at an advanced level:

Gaelic medium tour – 10:45-11-45

The second tour will be aimed at learners and will be bilingual:

Bilingual tour for learners 14:15-15:15

To book a place, email us on gaidhlig@parliament.scot and let us know which tour you wish to attend and how many places you require.

scottishparliament_41055254207

 

More information about Seachdain na Gàidhlig – Edinburgh Gaelic Festival – is available on their website at: www.seachdainnagaidhlig.com

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Seachdain na Gàidhlig an Dùn Èideann #gàidhlig #SnaG2018 @SnaGaidhlig


Tha an t-àm ann a-rithist! Bidh Seachdain na Gàidhlig ann an Dùn Èideann a’ tòiseachadh ann an ùine nach bi ro fhada.

snag

Bidh Pàrlamaid na h-Alba a’ gabhail pàirt san t-Seachdain aon uair eile.

Fèill na Gàidhlig – Disathairne 03/11/18

Bidh sgioba Gàidhlig Pàrlamaid na h-Alba an làthair aig Fèill na Gàidhlig ann am Pròiseact Coimhearsnachd a’ Ghrassmarket, 86 Candlemaker Row bho 15:00 gu 17:00.

Bruidhinn ruinn, gabh srubag, èist ri ceòl beò, ceannaich leabhraichean agus faic na bùird aig buidhnean Gàidhlig ionadail is nàiseanta.

Public Tours of the Scottish palriament

Tursan-treòraichte ann am Pàrlamaid na h-Alba – Dihaoine 09/11/2018

Ionnsaich mu eachdraidh, obair is dòighean-obrach Pàrlamaid na h-Alba air an turas treòraichte seo. Faic an seòmar-deasbaid, seòmraichean comataidh agus tòrr a bharrachd.

Bidh dà thuras ann. Bidh a’ chiad turas anns a’ Ghàidhlig airson fileantaich agus luchd-ionnsachaidh aig ìre adhartach.

Turas tro mheadhan na Gàidhlig – 10:45-11-45

Bidh an dàrna turas airson luchd-ionnsachaidh agus bidh e anns an dà-chànan.

Turas dà-chànanach do luchd-ionnsachaidh – 14:15-15:15

Gus àite a chur air dòigh, cuir post-d thugainn air gaidhlig@parliament.scot is innse dhuinn dè an turas a tha thu ag iarraidh agus cia mheud duine a bhios a’ tighinn.

Gheibhear barrachd fios mu Sheachdain na Gàidhlig agus chithear am prògram air fad aig: www.seachdainnagaidhlig.com

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot