Your Parliament, Your #Gaelic, Your Views, says Presiding Officer #gàidhlig


Gaelic speakers, Gaelic learners and non-Gaelic speakers are all being encouraged to give theirs views to the Scottish Parliament on the future shape of its Gaelic services.

Whether you take the short, three minute online survey about using Holyrood’s Gaelic facilities, or whether you want to submit a formal submission on the Parliament’s next Gaelic Language Plan, the Presiding Officer, Ken Macintosh, is urging people to have their say.

Announcing the launch of the online surveys, Presiding Officer, the Rt Hon Ken Macintosh MSP said:

Gaelic matters.  Whether or not you are Highland-born like me, it is part of who we are and part of Scotland’s rich cultural identity.

The Scottish Parliament recognises Gaelic’s special status and that’s reflected in our laws, and in the Gaelic services we offer people when visiting Holyrood and engaging with the Parliament.

That’s why we are launching two surveys about our Gaelic services – a quick and easy one to tell us briefly what you think, and a more detailed one about our Gaelic Language plan that covers our approach for the next five years.

“Do Phàrlamaid, do chànain, thoir dhuinn do bheachdan.  It’s your Parliament, your Gaelic, tell us your views.”

You can find out more about the formal consultation in English or Gàidhlig

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Comataidh Foghlam is Cultar a’ coimhead air foghlam #Gàidhlig


Ghabh Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid fianais mu Bhile an Fhoghlaim Dimairt, a’ coimhead gu sònraichte air na h-earrannan sa bhile mu fhoghlam Gàidhlig.

Ghabh a’ chomataidh fianais bho Bhòrd na Gàidhlig, Chomhairle na Gàidhealtachd, Comann nam Pàrant agus Comhairle Siorrachd Air an Ear.

still1

Bhruidhinn Iain Caimbeul, Magaidh Wentworth agus Coinneach Moireach uile anns a’ Ghàidhlig aig a’ choinneimh.

Tha bhideo na coinneimh ri fhaicinn air seanail YouTube na Pàrlamaid.

Tha Aithisg Oifigeil na coinneimh ri faighinn a-nis cuideachd.

Alasdair

Beachdan gan sireadh air foghlam Gàidhlig #Gàidhlig


A bheil ùidh agad ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig? A bheil ùidh agad ann am foghlam Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh san sgoil?

Tha foghlam Gàidhlig air aon de na cuspairean ann am bile ùr an fhoghlaim: Bile Foghlam (Alba) 2015 air a bheil Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid a’ beachdachadh aig an àm seo.

fàilte

Tha a’ chomataidh air gairm fianais fhoillseachadh, a tha tha ri faighinn sa Ghàidhlig.

Tha tòrr diofar chuspairean sa bhile. A rèir meòrachan poileasaidh an Riaghaltais, ’s e amas a’ bhile “co-ionnanachd buileachaidh (attainment) a bhrosnachadh airson clan a tha fo ana-chothrom agus gus ceumannan a ghabhail gus a’ bheàrn ann am buileachadh a lùghdachadh”

Tha thaobh na Gàidhlig, is e amas a’ bhile:

Dleastanas a chur air ùghdarrasan foghlam an dà chuid a bhith a’ measadh a bheil feum air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre na bun-sgoile às dèidh iarrtas fhaighinn bho phàrantan agus a bhith a’ brosnachadh is a’ cumail taic gu gnìomhach ri foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus foghlam Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh; cuiridh am bile cuideachd dleastanas air Bòrd na Gàidhlig stiùireadh a dhèanamh air mar bu chòir foghlam tro mheadhan na Gàidhlig obrachadh ann an Alba.

(Place a duty on education authorities both to assess the need for Gaelic medium primary education following a parental request and to actively promote and support Gaelic medium education (GME) and Gaelic learner education; the Bill will also place a duty on Bòrd na Gàidhlig to prepare guidance on how GME should operate in Scotland.)

Ma tha thu ag iarraidh barrachd fiosrachaidh no ma tha thu airson do bheachdan a chur dhan chomataidh mun bhile, faic an gairm fianais. Thathar a’ cur fàilte air fianais sa Ghàidhlig.

Faodaidh tu a’ chomataidh a leantainn air twitter @SP_EduCul.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk