Goireasan foghlam aig Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig


Tha Lisa Doig, a tha na h-oileanach air cùrsa teagaisg GIFT, còmhla ruinn sa Phàrlamaid air greis-gnìomhachais  an-dràsta. Anns a’ phost seo tha i a’ toirt sùil air na goireasan foghlaim Gàidhlig air an làraich-lìn againn.

Goireas foghlaim

An-diugh, thug mi sùil air na goireasan foghlaim air làrach-lìn Pàrlamaid na h-Alba.

Cha robh fios agam mu dheidhinn nan goireasan seo ach bidh mi gan cleachdadh anns am àm ri teachd gun teagamh! Tha iad sgoinneil agus cho feumail airson nan tidsearan gus an clas aca a theagasg mu dheidhinn Pàrlamaid na h-Alba.

Tha na goireasan air an sgaradh anns na cuspairean diofraichte airson Curraicealam airson Sàr-mhaitheis mar mhatamataic, litreachas, ealain agus mar sin air adhart.  Nam bheachd, tha iad airson clas 5, agus clasaichean nas seinne na sin, ach bhitheadh e furasta gu leòr na goireasan atharrachadh airson clasaichean nas òige.

Thoir sùil orra air do shon fhèin!!

http://www.scottish.parliament.uk/visitandlearn/12269.aspx

Lisa Doig

Naidheachd air làrach-lìn na Pàrlamaid


Tha fiosan naidheachd na Pàrlamaid rim faighinn air làrach-lìn na Pàrlamaid air duilleag ùr nan naidheachdan againn.

Duilleag naidheachdan na Pàrlamaid

 

Cùm sùil air an duilleig airson na naidheachd as ùire mu na tha dol sa Phàrlamaid.

Bha sinn rud beag air deireadh le cuid de na fiosan naidheachd bho chionn goirid mar phàirt den obair againn gus an làrach-lìn ùr a chur air bhog ach tha a h-uile rud air ais don àbhaist a-nis agus bi e nas fhasa is nas luaithe fiosan naidheachd is gairmean fianais postadh bho seo a-mach.

 Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Pàrlamaid na h-Alba a’ tighinn don Leargaidh Ghallda


Cuiridh an Leargaidh Ghallta fàilte air Comataidh an Ionmhais aig Pàrlamaid na h-Alba nuair a thèid coinneamh phoblach a chumail gus buidseat Riaghaltas na h-Alba a dheasbad le Iain Swinney BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Ionmhas, Fastadh agus Fàs Seasmhach, Diluain 7 Samhain.

Tha Comataidh an Ionmhais air cuireadh a thoirt do dhaoine ann an Siorrachd Àir tighinn gu Taigh-òsta Bhrisbane a dh’èisteachd ris an deasbad.  Cuiridh Buill ceistean air a’ Mhinistear mun bhuidseat airson na bliadhna romhainn is na tha san amharc a thaobh caiteachais anns an ùine air thoiseach.

Stèisean rèile na Leargaidh Gallda

Thuirt Neach-gairm na Comataidh Coinneach Gibson BPA:

“Seo cothrom dha-rìribh do neach sam bith aig a bheil ùidh cluinntinn mar a dh’fhaodadh am buidseat a tha san amharc aig Riaghaltas na h-Alba, a phàigheas airson seirbheis na slàinte, nan sgoiltean agus a’ phoileis againn, buaidh a thoirt air daoine bho latha gu latha ann an Siorrachd Àir agus ann an Alba.

“Tha sinn an dòchas gun nochd a h-uile duine bhon phoball, bho bhuidhnean sna coimhearsnachdan agus clann-sgoile a shealltainn air comataidh aig a’ Phàrlamaid ag obair, gu sònraichte nuair a bhios i a’ sealltainn air mar a thèid airgead poblach a chosg.

“Tha sinn air cuireadh a thoirt cuideachd do chaochladh eagrachaidhean agus buidhnean-gnìomhachais ionadail dol an sàs ann am buidhnean-obrach prìobhaideach sa mhadainn le buill den chomataidh.  Tha togail againn ris na beachdan aca a chluinntinn.”

Clàr-ama

Thèid a’ choinneamh aig a’ Chomataidh aig am bi Rùnaire a’ Chaibineit a’ labhairt a chumail ann an Taigh-òsta Bhrisbane, Rathad Ghrianaig aig 14.00. Gus tiogaidean an-asgaidh a chur airson na coinneimh, cuiribh fios gu Seirbheisean Luchd-tadhail aig Pàrlamaid na h-Alba air 0131 348 5200 no cuiribh post-dealain gu SP.Bookings@scottish.parliament.uk

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk