Àm Cnuasachaidh ann am BSL #gaidhlig #BSL


Gach seachdain bi gnothaichean san t-Seòmar a’ tòiseachadh feasgar Dimàirt le Àm Cnuasachaidh.

An t-seachdain seo, chaidh a thoirt seachad le Jemma Skelding, a tha na sgoilear aig Àrd-sgoil na h-Eaglais Brice agus a tha 12 bliadhna a dh’aois.

Thug i seachad an Àm Cnuasachaidh ann an Cànan Soidhnidh Bhreatainn, BSL, an cànan màithreil aice.

Seo bhideo mu Jemma aig Àm Cnuasachaidh.

 

Tha teacsa an Àm Cnuasachaidh ri fhaighinn ann an Aithisg Oifigeil na Pàrlamaid.

Chaidh Àm Cnuasachaidh a dhèanamh sa Ghàidhlig uair, air ais ann an 2003, nuair a chaidh a thoirt seachad leis an Urr Donnachadh MacLeòid. Faodar sin a leughadh anns an Aithisg Oifigeil.

 

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Deasbad mu Burns is Scots am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig


Tha sinn an dòchas gun robh deagh oidhche Burns aig a h-uile duine a raoir!

Ma thig thu dhan Phàrlamaid, chì thu gu leòr rannan agus dealbhan den Bhàrd Nàiseanta air feadh an togalaich.

Tha ainm Burns air fear de na seòmraichean comataidh, mar eisimpleir. Tha e gu math iomchaidh gu bheilear a’ beachdachadh air poileataigs ann an seòmar a fhuair a ainm bho fhear a bha cho deidheil air sgrìobhadh air poileataigs e fhèin!

burns-room

Agus seo obair ealain a th’ againn anns a’ Phàrlamaid:

burns

An-dè air co-latha-breith a’ Bhàird Nàiseanta, bha deasbad anns a’ Phàrlamaid mu Burns fhèin agus mun Scots.

Chualas tòrr Scots san t-Seòmar an dè, a’ gabhail a-steach làn òraidean san Scots airson a’ chiad turas riamh ann am Pàrlamaid na h-Alba air deasbad ann an Gnothaichean Bhall. Ma chaill thu an deasbad, faodaidh tu a leughadh ann an Aithisg Oifigeil na Pàrlamaid.

Bha na Buill a’ deasbad air a’ ghluasad seo:

burns-3

Alasdair

gaidhlig@parliament.uk

Pàrlamaid na h-Alba a’ taghadh nam Ministearan an-diugh #gàidhlig


‘S e seachdain gu math cudromach a th’ air a bhith ann ann am Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain seo.

Chaidh Prìomh Mhinistear na h-Alba a thaghadh Dimàirt. Faodar coimhead air a’ bhideo aig:

Agus tha an Aithisg Oifigeil airson na coinneimh ri fhaighinn cuideachd.

An-diugh (Diardaoin 19), thèid Ministearan a thaghadh leis a’ Phàrlamaid.

Tòisichidh Gnothaichean san t-Seòmar aig 2f.

Thèid Rùnairean Caibineit is Ministearan ann an Riaghaltas na h-Alba a thaghadh leis a’ Phrìomh Mhinistear. Ainmeachaidh am Prìomh Mhinistear a molaidhean airson ministearan agus bhòtaidh a’ Phàrlamaid air seo. Thèid na molaidhean a chur dhan Bhanrigh an uair sin airson aonta.

Airson barrachd fiosrachaidh airson a’ phròiseas gus Ministearan na chur an Gnìomh, faic an làrach-lìn againn.

Nas fhaide air adhart an-diugh, thèid buill de Bhuidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a thaghadh cuideachd. Tha a’ Bhuidheann Chorporra an urra ri bhith dèanamh cinnteach gum faigh a’ Phàrlamaid an t-seilbh, an luchd-obrach agus na seirbheisean a tha a dhìth oirre.

Alasdair

Alasdair.maccaluim@scottish.parliament.uk