Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Thubaist na h-Iolaire #gaidhlig #gaelic


Thèid deasbad Gnothaichean Bhall a chumail ann am Pàrlamaid na h-Alba mu Thubaist na h-Iolaire Diciadain 19 Dùbhlachd aig 1.15f.

Carragh-cuimhne na h-Iolaire, Eilean Leòdhais

 

Bidh an deasbad mun ghluasad gu h-ìosal, a chaidh a chur air adhart le Alasdair Allan, BPA nan Eilean Siar.

Iolaire

Chìthear an gluasad agus na Buill a tha air a shoidhnigeadh an seo.

Thèid an deasbad a chraoladh beò air-loidhne air SPTV.

Alasdair

Eadar-theangachadh ri fhaighinn de dheasbad Plana Nàiseanta na #Gàidhlig


Chaidh deasbad a chumail air ais anns a’ Ghiblean mun Phlana Cànain Nàiseanta Gàidhlig.

Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Tha sinn a-nis air eadar-theangachadh a dhèanamh den deasbad air fad dhan Ghàidhlig. Tha na h-òraidean a rinneadh sa Ghàidhlig ann am faclan a chleachd na BPA fhèin, ach tha sinn air Gàidhlig a chur air na h-òraidean anns a’ Bheurla.

deasbad

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Gàidhlig gu leòr san t-Seòmar #gàidhlig #gaelic


Chaidh tòrr Gàidhlig a chleachdadh san t-Seòmar an-dè aig deasbad mu Chùmhnant UNESCO air Dìon Dualchas Cultarach Do-bheantainn (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage).

Bhathar a’ beachdadh air tòrr dhiofar sheòrsaichean dualchais do-bheantainn, a’ gabhail a-steach Gàidhlig, Beurla Ghallda, clò-mòr na Hearadh, òrain, sgeulachdan is tòrr mòr a bharrachd.

Lìbhrig Ceit Fhoirbheis òraid anns a’ Ghàidhlig agus chleachd buill eile a’ gabhail a-steach Dòmhnall Camshron, Alasdair Allan agus Stiubhart Stevenson.

Faodar an deasbad air fad a leughadh anns an Aithisg Oifigeil.

Faodar coimhead air bhidio den deasbad air-loidhne.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot