Deasbad Pàrlamaideach gu bhith ann mu Thubaist na h-Iolaire #gaidhlig #gaelic


Thèid deasbad Gnothaichean Bhall a chumail ann am Pàrlamaid na h-Alba mu Thubaist na h-Iolaire Diciadain 19 Dùbhlachd aig 1.15f.

Carragh-cuimhne na h-Iolaire, Eilean Leòdhais

 

Bidh an deasbad mun ghluasad gu h-ìosal, a chaidh a chur air adhart le Alasdair Allan, BPA nan Eilean Siar.

Iolaire

Chìthear an gluasad agus na Buill a tha air a shoidhnigeadh an seo.

Thèid an deasbad a chraoladh beò air-loidhne air SPTV.

Alasdair

Change Scotland with coffee and cake! #Gaelic sessions in the Scottish Parliament #gaidhlig


We will be holding a Gaelic week in the Scottish Parliament in the week commencing 26 November.

We’ll be busy with activities to raise the profile of the language amongst the public and staff alike.

The final of the School Debate – Deasbad nan Sgoiltean will be talking part in the Parliament on Wednesday 28 November.

ceic

If you’re coming along to the Parliament for the debate, why not pop into our information session beforehand? From 15:30-17:00 on the same day, we’ll be holding a Gaelic information session including both a Gaelic awareness session and the chance to learn some simple parliamentary phrases in Gaelic. This session will be in English.

Or would like to change the world? And do you like coffee and cake? We will be holding an informal Gaelic coffee afternoon where you can learn how to make your voice heard in the Scottish Parliament. This will be held in Gaelic and will take place in the Parliament on Thursday 29th November from 3-5pm.

If you would like to register for the awareness session or for Atharraich Alba le Cofaidh is Cèic, email us at gaidhlig@parliament.scot or phone us on 0131 348 5395.

 

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Atharraich Alba le cofaidh is cèic! Seiseanan Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba #gaidhlig


Tha sinn gu bhith a’ cumail seachdain Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba air an t-seachdain a’ tòiseachadh 26 Samhain.

Tha tòrr gu bhith a’ tachairt an dà chuid airson a’ phobaill agus airson an luchd-obrach gus inbhe a’ chànain a chur am follais barrachd.

Bidh a’ chuairt dheireannach de Dheasbad nan Sgoiltean a’ gabhail àite sa Phàrlamaid Diciadain 28 Samhain.

Ma tha thu gu bhith a’ tighinn dhan Phàrlamaid airson an deasbaid, carson nach tig thu dhan t-seisean againn ro làimh! Bho 15:30-17:00 air an aon latha bidh seisean fiosrachaidh againn a bhios a’ gabhail a-steach seisean mothachaidh Gàidhlig agus an uair sin cothrom beagan abairtean pàrlamaideach ionnsachadh sa Ghàidhlig! Thèid an seisean seo a chumail sa Bheurla.

ceic

No a bheil thu airson an saoghal atharrachadh? Agus a bheil thu airson srùbag is cèic? Tha seisean fiosrachaidh neo-fhoirmeil gu bhith againn –feasgar cofaidh Gàidhlig far an ionnsaich thu mar a thogas tu do ghuth ann am Pàrlamaid na h-Alba agus mar a bheir thu buaidh air a co-dhùnaidhean. Thèid seo a chumail sa Ghàidhlig – tha fàilte ro fhileantach is luchd-ionnsachaidh. Thèid seo a chumail sa Phàrlamaid Diardaoin 29 aig 3-5f.

Ma tha thu airson clàradh airson an seisean mothachaidh no airson Atharraich Alba le Cofaidh is Cèic, cuir fios thugainn air gaidhlig@parliament.scot no fòn thugainn air 0131 348 5395.

Bi ann no bi fann!

Alasdair