Parliamentary debate on the National Plan for #Gaelic #gàidhlig


 

A debate was held in the Scottish Parliament yesterday about the National Gaelic Language Plan.

 

The debate was on the following motion:

gluasad

Amendments were put forward to the motion by Liz Smith MSP (Scottish Conservative and Unionist Party) and Iain Gray MSP (Scottish Labour).

liz s

ig amendment

Some of the members spoke in Gaelic, including Kate Forbes MSP and Alasdair Allan MSP who both delivered full speeches in Gaelic and others  used sentences or phrases in Gaelic including John Finnie MSP and Rhoda Grant MSP.

The members discussed various subjects including Gaelic medium education, economic development in Gaelic communities and Gaelic broadcasting.

At the end of the debate, the motion and both amendments were agreed unanimously. This is the final agreed motion as amended:

Gluasad PNG

You can read the Official Report of the Debate or you can watch the video on our YouTube channel.

Alasdair

gaidhlig@parliament.scot

Deasbad mu Burns is Scots am Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig


Tha sinn an dòchas gun robh deagh oidhche Burns aig a h-uile duine a raoir!

Ma thig thu dhan Phàrlamaid, chì thu gu leòr rannan agus dealbhan den Bhàrd Nàiseanta air feadh an togalaich.

Tha ainm Burns air fear de na seòmraichean comataidh, mar eisimpleir. Tha e gu math iomchaidh gu bheilear a’ beachdachadh air poileataigs ann an seòmar a fhuair a ainm bho fhear a bha cho deidheil air sgrìobhadh air poileataigs e fhèin!

burns-room

Agus seo obair ealain a th’ againn anns a’ Phàrlamaid:

burns

An-dè air co-latha-breith a’ Bhàird Nàiseanta, bha deasbad anns a’ Phàrlamaid mu Burns fhèin agus mun Scots.

Chualas tòrr Scots san t-Seòmar an dè, a’ gabhail a-steach làn òraidean san Scots airson a’ chiad turas riamh ann am Pàrlamaid na h-Alba air deasbad ann an Gnothaichean Bhall. Ma chaill thu an deasbad, faodaidh tu a leughadh ann an Aithisg Oifigeil na Pàrlamaid.

Bha na Buill a’ deasbad air a’ ghluasad seo:

burns-3

Alasdair

gaidhlig@parliament.uk

Pàrlamaid na h-Alba a’ taghadh nam Ministearan an-diugh #gàidhlig


‘S e seachdain gu math cudromach a th’ air a bhith ann ann am Pàrlamaid na h-Alba an t-seachdain seo.

Chaidh Prìomh Mhinistear na h-Alba a thaghadh Dimàirt. Faodar coimhead air a’ bhideo aig:

Agus tha an Aithisg Oifigeil airson na coinneimh ri fhaighinn cuideachd.

An-diugh (Diardaoin 19), thèid Ministearan a thaghadh leis a’ Phàrlamaid.

Tòisichidh Gnothaichean san t-Seòmar aig 2f.

Thèid Rùnairean Caibineit is Ministearan ann an Riaghaltas na h-Alba a thaghadh leis a’ Phrìomh Mhinistear. Ainmeachaidh am Prìomh Mhinistear a molaidhean airson ministearan agus bhòtaidh a’ Phàrlamaid air seo. Thèid na molaidhean a chur dhan Bhanrigh an uair sin airson aonta.

Airson barrachd fiosrachaidh airson a’ phròiseas gus Ministearan na chur an Gnìomh, faic an làrach-lìn againn.

Nas fhaide air adhart an-diugh, thèid buill de Bhuidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba a thaghadh cuideachd. Tha a’ Bhuidheann Chorporra an urra ri bhith dèanamh cinnteach gum faigh a’ Phàrlamaid an t-seilbh, an luchd-obrach agus na seirbheisean a tha a dhìth oirre.

Alasdair

Alasdair.maccaluim@scottish.parliament.uk