Co-chomhairle air Com-pàirteachadh Poblach – tog do ghuth!


Tha Pàrlamaid na h-Alba a’ cumail co-chomhairle air-loidhne an-dràsta mu chom-pàirteachadh coimhearsnachd.

Dealbh le Anndra Cowan/Parlamaid na h-Alba

A bheil thu airson cumadh a thoirt air Pàrlamaid na h-Alba agus mar a dh’obraicheas i le muinntir na h-Alba anns an àm ri teachd?

Faodaidh tu seo a dhèanamh le bhith a’ gabhail pàirt ann an deasbad air-loidhne mu chom-pàirteachadh ann am Pàrlamaid na h-Alba : https://engage.parliament.scot/community/8795

 Tha a’ Phàrlamaid air a bhith a’ ruith rannsachadh air com-pàirteachadh poblach. Mar phàirt den rannsachadh chaidh Panail Shaoranach air Com-pàirteachadh a stèidheachadh.

Tha am Pannal Shaoranach air Com-pàirteachadh air an aithisg aca fhoillseachadh agus tha iad air 17 molaidhean a dhèanamh dhan Chomataidh Com-pàirteachadh Shaoranach agus Athchuingean Poblach air leasachadh mar a tha obair Pàrlamaid na h-Alba a’ gabhail a-steach, a’ nochdadh, agus a’ coinneachadh ri feumalachdan nan coimhearsnachdan uile a tha i a’ riochdachadh, le fòcas air leasachadh conaltradh dhaibhsan aig nach eil riochdachadh gu leòr an-dràsta.  

Tha molaidhean a’ phanail a’ gabhail a-steach leasachadh com-pàirteachadh coimhearsnachdmar a bhios a’ Phàrlamaid a’ cleachdadh deamocrasaidh deasbaidcom-pàirteachadh a’ phobaill ann an gnothach na Pàrlamaid  agus an dòigh a bhios a’ Phàrlamaid a’ conaltradh ri agus ag oideachadh a’ phobaill mun obair aice. 

Tha a’ Chomataidh a-nis air aithisg eadar-amail  fhoillseachadh agus air co-chomhairle  a chur air bhog air ùrlar Your Priorities  aig Pàrlamaid na h-Alba a’ sireadh bheachdan air dè na molaidhean air am bu chòir prìomhachas a chur agus dè a dh’fheumar a dhèanamh gus an lìbhrigeadh.

Tha sinn gu mòr airson beachdan coimhearsnachd na Gàidhlig a chluinntinn agus thathar a’ cur fàilte air beachdan na Gàidhlig.  

Bidh an deasbad air-loidhne fosgailte gu 10 Gearran 2023

Alasdair MacCaluim

alasdair.maccaluim@parliament.scot