An do chaill thu an deasbad air #Gàidhlig is #Scots an-dè?


Chaidh deasbad aig Riaghaltas na h-Alba a chumail an-dè mun Ghàidhlig agus mun Scots san àm ri teachd.

Mur a robh thu ann an-dè, faodaidh tu an deasbad air fad a leughadh ann an Aithisg Oifigeil na Pàrlamaid.

Seo an gluasad a chaidh aontachadh aig deireadh an deasbaid.

Faodar coimhead air bhidio na Pàrlamaid air sianail YouTube na Pàrlamaid cuideachd.