Bloga ùr aig SPICe – Ionad Fiosrachaidh Pàrlamaid na h-Alba #gàidhlig #gaelic


Tha ar co-obraichean aig SPICe – Ionad Fiosrachaidh Pàrlamaid na h-Alba air bloga a thòiseachadh.

Seo eadar-theangachadh den chiad phost-bloga agus ceangail dhan bhloga ùr.

solas air spice

Fàilte gu Solas air SPICe

Halò agus fàilte gu Solas air SPICe, am bloga ùr bho Ionad-fiosrachaidh Pàrlamaid na h-Alba.

Tha SPICe a’ toirt don Phàrlamaid seirbheisean rannsachaidh is fiosrachaidh a tha gun leth-bhreith agus ùghdarrasail.

Coltach ri luchd-obrach pàrlamaideach uile, tha na rannsaichean is spèisealaichean fiosrachaidh ann an SPICe neo-phàirteach a thaobh poilitigs agus tha iad a’ dèanamh obrach airson Buill Pàrlamaid na h-Alba bho gach pàrtaidh.

A bharrachd air ceistean dìomhair bho BhPA a fhreagairt agus brathan-ullachaidh a thoirt do chomataidhean, tha SPICe cuideachd a’ foillseachadh brathan-ullachaidh mionaideach air an mòr-ionad Brathan-ullachaidh Didseatach, a tha ruigsinneach don h-uile duine. Tha sinn cuideachd a’ foillseachadh cunntas as ùr air adhartas Brexit gach seachdain.

Cha bhi Solas SPICe ag amas air àite a thoirt bhon stuth air an ionad bhrathan-ullachaidh no an cunntas as ùr air Brexit. Ach ’s e amas a’ bhloga gu bhith, ann an deagh àm, a’ toirt an fhiosrachaidh air a bheil feum fios a bhith agad agus anailis air na cùisean air beulaibh na Pàrlamaid.

Mar anns an uile againn, ’s e prìomh luchd-amais againn Buill Pàrlamaid na h-Alba, an luchd-obrach aca agus luchd-obrach na Pàrlamaid. Ach bidh gach brath-bloga air fhoillseachadh am follais, agus tha sinn an dòchas gum bi iad feumail agus inntinneach do dhaoine agus buidhnean air feadh na h-Alba. A bharrachd air blogaichean bho luchd-obrach SPICe, tha sinn an dùil gum bi blogaichean aoigh againn bho acadaimigich a tha an sàs anns a’ phrògram conaltraidh acadaimigich a tha aig SPICe.

Mar bhreab toisich, tha sinn air blogaichean fhoillseachadh an-diugh air na h-ath ìrean de phròiseas a’ bhuidseit, air cead reachdail, air teairrdseadh chàraichean dealanach agus air a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith aig Brexit air cùisean slàinte.

Tha sinn an dòchas gum bi an stuth air Spot-solas SPICe intinneach agus fiosrachail dhut. Ma tha thu airson beachd sam bith a thoirt dhuinn, cuir fios gu SPICe tron phost-dealain spice@parliament.scot.

Ailean Caimbeul

Ceannard, Aonad Mion-sgrùdaidh Ionmhasail

SPICe

Faoilleach, 2018

Hello and welcome to SPICe Spotlight, the new blog from the Scottish Parliament Information Centre. SPICe provides impartial and authoritative research and information services to the Parliament. Like all Parliament staff, SPICe researchers and information specialists are politically impartial and carry out work for MSPs of all political parties. As well as answering MSPs’ confidential […]

via Welcome to SPICe Spotlight — SPICe Spotlight | Solas air SPICe