Aithisg Ìre 1 air fhoillseachadh air Bile Ath-leasachaidh an Fhearainn #gaidhlig @SP_RuralClimate


Dh’fhoillsich Comataidh Cùisean Dùthchail is Àrainneachd na Pàrlamaid an aithisg ìre 1 air Bile Ath-leasachaidh an Fhearainn an-diugh.

 

Gearr chunntas Gaidhlig

Tha geàrr-chunntas Gàidhlig ri fhaighinn den aithisg.

Airson barrachd fiosrachaidh, faic am fios naidheachd (Gàidhlig) no an làn aithisg (Beurla)

Am measg tòrr rudan eile, tha iomradh air a’ Ghàidhlig anns an aithisg, a tha a’ moladh gum bu chòir Gàidhlig a bhith aig co-dhiù aonan de na Coimiseanairean Fearainn.

Gaidhlig

Alasdair