Comataidh Foghlam is Cultar a’ coimhead air foghlam #Gàidhlig


Ghabh Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid fianais mu Bhile an Fhoghlaim Dimairt, a’ coimhead gu sònraichte air na h-earrannan sa bhile mu fhoghlam Gàidhlig.

Ghabh a’ chomataidh fianais bho Bhòrd na Gàidhlig, Chomhairle na Gàidhealtachd, Comann nam Pàrant agus Comhairle Siorrachd Air an Ear.

still1

Bhruidhinn Iain Caimbeul, Magaidh Wentworth agus Coinneach Moireach uile anns a’ Ghàidhlig aig a’ choinneimh.

Tha bhideo na coinneimh ri fhaicinn air seanail YouTube na Pàrlamaid.

Tha Aithisg Oifigeil na coinneimh ri faighinn a-nis cuideachd.

Alasdair

One thought on “Comataidh Foghlam is Cultar a’ coimhead air foghlam #Gàidhlig

Tha na beachdan dùinte.