Bileagan ùra #gàidhlig


Tha sinn air dà bhileig ùr fhoillseachadh bho chionn goirid: Gabh Pàirt is Faigh a-mach.

Tha Gabh Pàirt ag innse dhut mar as urrainn dhut pàirt a ghabhail ann an obair na Pàrlamaid agus tha tha Faigh a-mach

ag innse dhut mu na diofar dhòighean gus faighinn a-mach mu dheidhinn agus gus fios a chur gu Pàrlamaid na h-Alba.

Debra

Tha iad rim faighinn air-loidhne no air pàipear bhuainn: gaidhlig@scottish.parliament.uk

 Alasdair