Thu fhèin is do Phàrlamaid fhèin! Bileag ùr #gàidhlig


Tha sinn air bileag ùr fhoillseachadh a tha a’ toirt seachad geàrr-chunntas air obair nam BPA, cumhachdan Pàrlamaid na h-Alba agus dòighean gus fios a chur thugainn agus eadar-obrachadh leinn air na meadhanan  sòisealta.

Thu Fhèin agus do Phàrlamaid Fhèin!

Thu Fhèin agus do Phàrlamaid Fhèin!

Gheibhear a’ bhileag air loidhne no air pàipear bhuainn (cuir post-d gu gaidhlig@scottish.parliament.uk)

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk