Goireasan litearrachd ùra sa Ghàidhlig #gaidhlig #foghlam


Tha Seirbheisean Ruigsinn Pàrlamaid na h-Alba air goireasan foghlaim ùra mun Phàrlamaid a chruthachadh airson cleachdadh mar phàirt den churriculum airson cànain is litearrachd.

Chithear na goireasan air fad air ar làrach-lìn.

litearrachd

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk