Gnothaichean san t-Seòmar an-diugh #gaidhlig #sp4


Tòisichidh gnothaichean san t-seòmar an-diugh aig 11.40 an-diugh, a’ gabhail a-steach:

–          Àm nan Ceistean Cuspaireil

–          Ceistean don Phrìomh Mhinistear

–          Gnothaichean Bhall bho Annabel Goldie MSP air River City

–          Deasbad Ìre 1 air Ionmhas Riaghaltas Ionadail (

–          A’ fastadh ministearan na h-Alba

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mun chlàr-ghnothaich anns an iris ghnothaichean.

Alasdair