Gnothaichean ann an Seòmar na Pàrlamaid an-diugh #gaidhlig #sp4


Tòisichidh gnothaichean san t-seòmar Diardaoin aig 9.15m, a’ gabhail a-steach:

    • Aithris Mhinistreil air Co-labhairt na Cruinne Rio +20
    • Aithris Mhinistreil air adhartas le Ath-leaschadh air ionnsachadh às dèidh aois 16
    • Ceistean dhan Phrìomh Mhinistear
    • Ìre 3 de Bhile Ath-leasachaidh Shochairean (Ullachaidhean a bharrachd) (Alba)

Seo an latha mu dheireadh de ghnothaichean pàrlamaideach mus tòisich fosadh samhraidh na Pàrlamaid.

Gheibhear làn-fhiosrachadh aig: http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/BusinessBulletin.aspx

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk