Aithisg Bhliadhnail na Pàrlamaid ri faighinn #gaidhlig #sp4


Tha aithisg bhliadhnail Pàrlamaid na h-Alba airson na bliadhna 11 Cèitean 2011 gu 10 Cèitean 2012, a-nis ri fhaighinn mar PDF sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

 

Anns an aithisg, tha fiosrachadh mu obair na Pàrlamaid anns an t-Seòmar agus ann an Comataidhean, cho math ri fios mu obair eadar-nàiseanta agus mu obair leis a’ phobaill.

Tha toraidhean an taghaidh 2011 anns an aithisg cuideachd.

(Thoir an aire gu bheil an aithisg bhliadhnail ri faighinn ann an cruth dealanach a-mhàin.)

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk