Dè tha dol sa Phàrlamaid an-diugh? #gaidhlig #SP4


Tha trì comataidhean gu bhith coinneachadh sa Phàrlamaid madainn an-diugh (06/06/12):

 

  • Comataidh Eaconamaidh, Cumhachd is Turasachd
  • Comataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh
  • Comataidh Sgrùdadh Poblach
  • Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid is Àrainneachd 

Agus seo na bhios air clàr an t-Seòmair feasgar an-diugh:

 

2.30f Àm Cnuasachaidh – An t-Athair Thomas Devine, Our Lady and St Joseph’s, Glenboig,  Schd Lannraig

Aithris Mhinistreil – Bochdainn Connaidh

Air a leantainn le Deasbad Comataidh Inbhean, Dòighean-obrach is Cur-an-dreuchd Poblach: Ath-leasachadh Pàrlamaideach – Atharrachaidhean do na Gnàth Riaghailetan

5.00 f Àm Cò-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall– S4M-02575 Cailean Keir: Urras Foghlam Rìoghail na Gàidhealtachd.

 

Cailean Keir BPA

 

Airson an fhiosrachaidh air fad mu gnothaichean na Pàrlamaid an-diugh, faic an Iris Ghnothaichean.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk