Fearann is Alba san àm ri teachd san t-Seòmar an-diugh #gaidhlig #SP4


Tha gu leòr air a’ chlàr ghnothaich ann an Seòmar deasbaid na Pàrlamaid an-diugh.

9.15m Thèid deasbad ìre 3 a chumail air Bile Clàradh an Fhearainn (Alba) san t-Seòmar madainn an-diugh. #gaidhlig #SP4

11.40m Àm nan Ceistean Coithcheann

12.00f Ceistean don Phrìomh Mhinistear

2.15f Àm nan Ceistean Cuspaireil

Foghlam is Ionnsachadh Fad-beatha

2.55f Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Alba san àm ri teachd

5.00f Àm co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall – S4M-02399 Elaine Mhoireach: Leasachaidhean air an A75.

Airson barrachd fiosrachaidh, a’ gabhail a-steach gluasadan is ceistean, faic an Iris Ghnothaichean.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk