Gnothaichean san t-Seòmar an-diugh #gaidhlig #sp4


Tòisichidh gnothaichean san t-Seòmar Diardaoin aig 2.30, a’ gabhail a-steach:

9.15 m Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Carson a tha Cànanan Cudromach – a’ leudachadh cothroman na h-Òigridh.

Ioma-chànanas an Alba

11.40m Àm nan Ceistean Coitcheann

12.00 f Ceistean don Phrìomh Mhinistear

2.00 f Àm nan Ceistean Cuspaireil

Bun-structar agus cur an seilbh calpa

Cultar is  cuisean taobh a-muigh

2.40 f Gnothaichean Ìre 3: Bile Deoch-làidir (Prìs as lugha)(Alba)

5.00 f Àm cò-dhùnaidh

Air a leantainn le  – S4M-02485 Coinneach Gibson: Seirbheis  Gintinneachd  an Tinneis Thuiteamaich an Glaschu.

Iris Ghnothaichean

 Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk