Tosca beò sa Phàrlamaid an-dè #gaidhlig @scottishopera #SP4


Dh’aithris sinn an-dè gun robh Opara na h-Alba gu bhith a’ cluich  Tosca beò ann an Talla Poblach na Pàrlamaid.

Seo na sgrìobh sinn.

Bha sluagh mòr an làthair airson na cuirm seo agus seo beagan dealbhan.

Dealbhan le Anndra Cowan (c) Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba.

Alasdair

Gaidhlig@scottish.parliament.uk