Gnothaichean sa n t-Seòmar Diardaoin #gaidhlig #sp4


Tha na rudan a leanas air a’ chlàr-ghnothaichean ann an Seòmar na Pàrlamaid an-diugh:

Seòmar Deasbaid Pàrlamaid na h-Alba

Seòmar Deasbaid Pàrlamaid na h-Alba

9.15 m

Gnothaichean Pàrtaidh Làbarach na h-Alba: Ceartas

Gnothaichean Pàrtaidh Làbarach na h-Alba: Slàinte

11.40 m Àm nan Ceistean Coitcheann

12.00 f Ceistean don Phrìomh Mhinistear

12.30 f Members’ Business – S4M-02321 Pòl Wheelhouse: A’ cur aghaidh ri Mì-fheum deoch-làidir sna Feachdan Armaichte.

2.15 f Àm nan Ceistean Cuspaireil

Roi-innleachd Slàinte, Fallainneachd agus nam Bailtean Mòra

2.55 f Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Gnìomhachd Chorporra agus a’ cur aghaidh ri Ro-reamhrachd.

5.00 f Àm Co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall – S4M-02253 Cairistìona Ghreumach: A’ Comharrachadh Seumas Greumach, Marcais Mhon Rois agus Ball den Chiad Phàrlamaid Albannach.

Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn san Iris Ghnothaichean.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk