Gnothaichean san t-Seòmar an-diugh


An-diugh ann an seòmar Pàrlamaid na h-Alba, thathar a’ deasbad air na rudan a leanas:

Tha barrachd fiosrachadh ri fhaighinn anns an Iris Ghnothaichean.

Earrann à Bile Leabharlann na h-Alba.Bile Leabharlann na h-Alba

 Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk