Gnothaichean sa Phàrlamaid Diardaoin #gaidhlig #gaelic


Am measg gnothaichean an t-Seòmair Diardaoin, bidh:

9.15 m Deasbad Ìre 1: Bile Ath-leasachaidh Poileas is Luchd-smàlaidh (Alba)

11.40 m Àm nan Ceistean Coitcheann

12.00 f Ceistean don Phrìomh Mhinistear

2.15 f Àm nan Ceistean Cuspaireil

Ceartas is Oifigearan Lagha
Cùisean Dùthchail agus an Àrainneachd

2.55 f Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Roi-innleachd Fàs Riaghaltas na h-Alba

5 f Àm Co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall – S4M-02016 Dàibhidh MacThòmais: Ceud Bliadhna de dh’aithisg Mhic an Deòir

Barrachd fiosrachaidh

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

Coimisean Mhic an Deòir a rinn sgrùdadh air cùisean slàinte air a’ Ghàidhealtachd bho chionn ceud bliadhna.