Gnothaichean sa Phàrlamaid Diciadain 2 Cèitean


Tha na leanas air Clàr Gnothaich na Pàrlamaid an-diugh:

1.30 f Àm Cnuasachaidh – Pastor Stephen Hibbard, Eaglais Bhaisteach Sheddocksley, Obar Dheadhain.

1.35 f Àm nan Ceistean Cuspaireil:

Fastadh, Eaconomaidh agus Fàs Seasmhach

2.15 f Àm nan Ceistean Coitcheann

2.35 f Ceistean don Phrìomh Mhinistear

3.05 f Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Companaidhean Ealain Nàiseanta

Air a leantainn le Gluasad Ceud Reachdais aig Buidheann Phoblach: Advisory Committee on Hazardous Substances (Abolition) Order 2012

5.00 f Àm Co-dhùnaidh

Air a leantainn le Gnothaichean Bhall– S4M-02534 Seòras Adam: Seachdain Nàiseanta MS

Airson làn-fhiosrachadh air gnothaichean an latha an-diugh, faic Earrann A den Iris Ghnothaichean. Airson fios mu ghnothaichean  san àm ri teachd, faic Earrannan B  agus C.

Alasdair