Obair coimhearsnachd phàrlamaideach an Alba, Èirinn a Tuath ┐sa Chuimrigh #gaidhlig #gaelic


Chuir luchd-obrach aig sgioba Foghlaim is Com-pàirtichean Coimhearsnachd Pàrlamaid na h-Alba dà latha feumail seachad ann an Seanadh Èireann a Tuath ann an Stormont an t-seachdain sa chaidh agus iad a’ coinneachadh le an co-obraichean a tha a’ dèanamh an aon seòrsa obrach ann an Seanaidhean na Cuimrigh ann an Caerdydd agus Èireann a Tuath ann am Beál Feirste.

Bha seo na dheagh chothrom tighinn còmhla agus bruidhinn air na ionnsaich sin agus gus deagh chleachdadh a sgaoileadh a thaobh obair coimhearsnachd phàrlamaideach – raon a tha gu math speisealta agus gu math diofraichte eadar na reachdadaireachdan  fèin-riaghlach (devolved legislatures).

Tionól Thuaisceart Éireann

Bha e na bhrosnachadh dhuinn ionnsachadh gun robh na h-aon dùbhlain agus cothroman aig na trì reachdaireachdan. Bha a’ choinneamh seo na dheagh chothrom a bhith ag ionnsachadh bho chàch-a-chèile agus a bhith a’ leanntainn deagh chleachdadh aig na seanaidhean eile a bhith a’ cur gleans air an obair againn fhèin mar thoradh air na dh’ionnsaich na seanaidhean eile.

Bha seo feumail gu sònraichte don luchd-obrach againn an seo ann an Taigh an Ròid; às dèidh trì bliadhna, tha Pròiseact nan Com-pàirteachasan Coimhearsnachd againn a’ tighinn gu crìch agus tòisichidh an dòigh obrach ùr againn air com-pàirteachadh (engagement) air a’ chiad latha den Ghiblean.

Pòl MacAnndrais / Paul Anderson

Paul.anderson@scottish.parliament.uk

(Air eadar-theangachadh bhon Bheurla)