Gnothaichean san t-Seòmar Diardaoin #gaidhlig #gaelic


Tòisichidh Gnothaichean san t-Seòmar aig 9.15m. Am measg gnothaichean an latha, bidh:

  • Deasbad aig Pàrtaidh Làbarach na h-Alba air bàtaichean-aiseig
  • Deasbad aig Pàrtaidh Làbarach na h-Alba air clann
  • Àm nan Ceistean Coitcheann
  • Ceistean don Phrìomh Mhinistear
  • Àm nan Ceistean Cuspaireil – Cùisean Dùthchail is Àrainneachd, Lagh is Oifigearan Lagha.
  • Aithris Mhinistreil: Cìs air connadh-fosail
  • Deasbad Riaghaltas na h-Alba air freagairt Riaghaltas na RA air na bhios a’ tachairt a thaobh Remploy
  • Gnothaichean Bhall: Banca-tasgaidh Uaine – Sarah Boyack BPA

   Bàta-aiseig "Eileanan Caledonian" ann an Traigh a' Chaisteil, Eilean Arainn.

Barrachd fiosrachaidh

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk