Gnothaichean san t-seòmar deasbaid an t-seachdain seo #gaidhlig #gaelic


Diciadain 8 Gearran 2012

2.30 f Àm Cnuasachaidh – Pòl McKeown, Buddach Tibeatach, Inbhir Nis

air a leantainn le Deasbad Ìre 3: Bile Buidseat (Alba)

5.00 f Àm Co-dhùnaidh

air a leantainn le Gnothaichean Bhall – S4M-01532 Jamie MacGriogair: A’ Sònrachadh Àiteachan Glèidhteachais Sònraichte (airson teacs a’ ghluasaid, faic Earrann F den Iris Ghnothaichean airson Diluain 12 Dùbhlachd 2011)

Diardaoin 9 Gearran 2012

9.15 m Gluasadan Biùro na Pàrlamaid

air a leantainn le Aithris Mhinistreil: Ath-sgrùdadh air Fasdadh Luchd-teagaisg

air a leantainn le Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Òrdugh Ionmhas Riaghaltas Ionadail (Alba) 2012 [dreach]

11.40 m Àm nan Ceistean Coitcheann (airson teacs nan Ceistean Coitcheann, faic Earrann D den Iris Ghnothaichean airson Diardaoin 2 Gearran 2012)

12.00 f Ceistean don Phrìomh Mhinistear

2.15 f Àm nan Ceistean Cuspaireil

Ceartas is Oifigearan Lagha;

Cùisean Dùthchail agus an Àrainneachd (airson teacs nan ceistean cuspaireil, faic Earrann D den Iris Ghnothaichean airson Diardaoin 2 Gearrann 2012)

2.55 f Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Ro-innleachd Fastadh Òigridh

5.00 f Àm Co-dhùnaidh

air a leantainn le Gnothaichean Bhall – S4M-01683 Eilidh Eadie: A’ Comharrachadh luach nan Co-chomainn gu h-eadar-nàiseanta (airson teacs a’ ghluasaid, faic Earrann F den Iris Ghnothaichean airson Diluain 16 Faoilleach 2012)

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk