Gnothaichean na Pàrlamaid an-diugh


Seo geàrr chunntas de ghnothaichean an t-seòmair an-diugh

9.15m Gluasad Cead Reachdail: Bile Ath-leasachaidh Sochairean– Reachdas na RA

11.40m Àm nan Ceistean Coitcheann

12.00f Ceistean don Phrìomh Mhinistear

12.30f Gnothaichean Bhall: S4M-01042 Jim Eadie: 10 Years on from Harkin-Engel, Child Trafficking in the Chocolate Industry

2.15f Àm nan Ceistean Cuspaireil

Cùisean Dùthchail is na h-Àrainneachd;
Ceartas agus Oifigearan Lagha

2.55f Deasbad Comataidh an Ionmhais: Aithisg air Ath-sgrùdadh air Caitheamh ann an Alba 2011 agus Dreach Buidseat 2012-13

5.00f Àm Co-dhùnaidh

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk