Deasbad air Plana Nàiseanta na Gàidhlig sa Bhliadhna Ùir


Ann an coinneamh na làn Pàrlamaid an-dè, ghabh a’ Phàrlamaid ris a’ ghluasad a leanas, a chaidh a chur air adhart le Stiùbhart Maxwell, neach-gairm Comataidh  Foghlaim is Cultair na Pàrlamaid:

That the Parliament agrees that the Education and Culture Committee’s 3rd Report, 2011 (Session 4), The draft National Gaelic Language Plan 2012-17 (SP Paper 52) should form the Parliament’s response to Bòrd na Gàidhlig’s consultation on the draft plan.

Dh’fhoillsich Mgr Maxwell cuideachd gun thèid deasbad a chumail san t-Seòmar mu Phlana Nàiseanta na Gàidhlig anns a’ bhliadhna ùir.

Chithear teacs na h-òraid air fad aig Mgr Maxwell ann an Aithisg Oifigeil na Pàrlamaid.

Soidhne rathaid dà-chànananach, Taigh an Droma

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk