Aithisg Oifigeil air seisean air Plana Nàiseanta na Gàidhlig fhoillseachadh #gaidhlig


Ghabh Comataidh Foghlam is Cultar na Pàrlamaid fianais bho Bhòrd na Gàidhlig air Plana Nàiseanta na Gàidhlig na bu thràithe an t-seachdain seo.

Tha an Aithisg Oifigeil airson na coinneimh sin ri faighinn a-nis agus mar sin, faodar teacs na coinneimh air fad a leughadh air-loidhne.

Dreach Phlana Nàiseanta na Gàidhlig

Dreach Phlana Nàiseanta na Gàidhlig

Thèid aithisg fhoillseachadh leis a’ Chomataidh air a’ Phlana Nàiseanta ann an uine nach bi fada. Thèid a phostadh don bhlog seo cho luath sa bhios i deiseil.

Stiùbhart Maxwell BPA, Neach-gairm na Comataidh

Stiùbhart Maxwell BPA, Neach-gairm na Comataidh

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk