Bileag ùr – dè bhios a’ tachairt san t-Seòmar Deasbaid


Tha sinn air bileag Ghàidhlig ùr fhoillseachadh a tha a’ mìneachadh na bhios a’ tachairt ann an Seòmar na Pàrlamaid. Tha i saor is an asgaidh.  

Tha i a’ mìneachadh na bhios a’ tachairt san t-Seòmar agus mar as urrainn dhut gnothaichean na Pàrlamaid a leantainn.

Dè a bhios a' tachairt san t-Seòmar Deasbaid

Dè a bhios a' tachairt san t-Seòmar Deasbaid

Tha a’ bhileig ri fhaighinn air-loidhne no air pàipear bho gaidhlig@scottish.parliament.uk

 Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk