Coimhead air gnothaichean na Pàrlamaid beò!


Air clàr-ghnothaich Seòmar na Pàrlamaid an-diugh (22/09/2011), tha:

  • 09:15 Deasbad Riaghaltas na h-Alba Poileasaidh Coitcheann an Iasgaich
  • 11:40: Àm nan Ceistean Coitcheann
  • 12: 00: Ceistean don Phrìomh Mhinistear
  • 2.15f Àm nan Ceistean Cuspaireil air Ionmhas, Cosnadh agus Fàs Seasmhach
  • 2.55 Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Eaconomaidh Carbon Iosail

 Gheibhear na ceistean airson nan amanan ceistean anns an Iris Ghnothaichean.

 Holyrood TV

Faodar coimhead air gnothaichean an latha san t-Seòmar beò air loidhne tron t-seirbheis lìn-chraolaidh  againn Holyrood TV.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk