Gnothaichean pàrlamaideach Diardaoin 14 Sultain


 

Cruinn air Cluaidh

Cruinn air Cluaidh

Tòisich gnothaichean an t-Seòmar aig 9.15 agus tha na rudan a leanas am measg nan rudan air a’ chlàr:


• Ceistean don Phrìomh Mhinistear aig meadhan-latha
• Àm nan Ceistean Cuspaireil: Foghlam is Ionnsachadh Fad-bheatha

 • Deasbad Riaghaltas na h-Alba: Bile na h-Alba – Cìs Corporaide (Corporation Tax)
• Gnothaichean Bhall (Members’ Business) bho
Uistean Henry BPA: Upper Clyde Shipbuilders

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu ghnothaichean an latha san Iris Ghnothaichean.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk