Blasad Gàidhlig!


Chruthaich sinn leabhran beag air ais air ann an 2008 a bheil “Blasad Ghàidhlig” mar phàirt de latha Gàidhlig a chùm sinn airson a’ phobaill is airson luchd-obrach.

‘S e a th’ ann ach bileag le abairtean furasta anns a’ Ghàidhlig cho math ri fuaimneachadh airson gach abairt. Am measg nan abairtean, tha faclan co-cheangailte ri Pàrlamaid na h-Alba fhèin. Tha iad freagarrach airson luchd-tòiseachadh no airson daoine a tha ag iarraidh beagan abairtean furasta ionnsachadh.

Blasad Gàidhlig

Blasdad Gàidhlig

Tha an leabhran fhathast ri fhaighinn bhuainn saor is asgaidh air pàipear ach tha e a-nis ri fhaighinn air-loidhne cuideachd.

Leig fios ma tha thu ag iarraidh beagan bhileagan.

San dol seachad, fhuair sinn am beachd seo an tòiseach bho Eilean Mhanainn far an d’ rinn an t-Oifigear Leasachaidh Gàidhlig sreath de chairtean le abairtean Gaelg!

Gàidhlig Mhanainn

Gàidhlig Mhanainn

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

One thought on “Blasad Gàidhlig!

Tha na beachdan dùinte.