Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair


Tha bileag Ghàidhlig eile air ùr-thighinn a-mach.

Is e seo Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair, leabhran dathach le fios mu:

 • Dè th’ ann am Pàrlamaid na h-Alba?
 • Pàrlamaid na h-Alba agus Riaghaltas na h-Alba
 • Ciamar a tha BPA gan taghadh airson Pàrlamaid na h-Alba
 • Dè bhios BPA a’ dèanamh?
 • Dè na pàrtaidhean poilitigeach a tha gan riochdachadh ann am Pàrlamaid na h-Alba?
 • Dè bhios an t-Oifigear Riaghlaidh a’ dèanamh?
 • Ciamar a tha gnothaichean pàrlamaideach gan cur air dòigh?
 • Dè bhios a’ tachairt san t-Seòmar Deasbaid?
 • Ciamar a tha comataidhean ag obair?
 • Ciamar a bhos a’ Phàrlamaid a’ dèanamh laghan?
 • Achdan Pàrlamaid na h-Alba

Tha an leabhran ri fhaighinn air pàipear bhuainn (gaidhlig@scottish.parliament.uk, 0131 348 5395) no air an làraich-lìn againn.

Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair
A’ bhileag Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk