Faclair na Pàrlamaid gu bhith air ùrachadh


Anns an teachdaireachd seo, tha Leo McNeir aig a’ chompanaidh TELI ag innse dhuinn mu obair air faclair ùr.

Faclair na Pàrlamaid

Faclair na Pàrlamaid

Tha an Sgioba a rinn Faclair na Pàrlamaid – an European Language Initiative (TELI) – ag obair an-dràsta air dreach ùr dheth a tha nas motha.  Anns an dreach seo bidh faclair airson rianachd phoblach, a’ toirt a-steach cànan na Pàrlamaid agus rudan ceangailte ri riaghaltas ionadail, agus seirbheis phoblach san fharsaingeachd.

Thathar an dùil am faclair ùr a chur air an eadar-lìon, le ceanglaichean thuige bho làraichean-lìn Gàidhlig air feadh na h-Alba.  Tha a’ chuid as motha den obair dèante agus thathar an dòchas gun tèid am faclair fhoillseachadh fhathast am-bliadhna.

Faodar fios a chur gu Leo aig: mcneir@waitrose.com

Leo McNeir aig TELI

Leo McNeir aig TELI