Bileag ùr – A’ dèanamh feum de Phàrlamaid na h-Alba


A bheil thu ag iarraidh do ghuth a thogail sa Phàrlamaid? A bheil thu airson faighinn a-mach mar às urrainn dhut sin a dhèanamh?

Tha ar bileag ùr ri faighinn air-loidhne no air pàipear.

Ma tha thu ag iarraidh lethbhreacan cruaidh, cur post-D no fon thugainn.

 Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk

A’ dèanamh feum de Phàrlamaid na h-Alba

Bileag: A’ dèanamh feum de Phàrlamaid na h-Alba