Ainmean Gàidhlig nam Ball


Leabhraichean ainmean

Na leabhraichean a chleachd sinn is sinn a' cur Gàidhlig air ainm nam Ball

Dh’aithris sinn air ais anns a’ Chèitean gun robh sinn a’ cur Gàidhlig air ainmean nam Ball. Cha robh am proiseas furasta mar a dh’aithris sinn aig an àm.

Tha an liosta oifigeil de na h-ainmean a-nis againn.

Rinn sinn liosta de na molaidhean againn agus chuir sinn sin gu gach Ball airson an aonta. Às dèidh dhuinn cluinntinn air ais bho na Buill, rinn sinn an liosta mu dheireadh leis na h-ainmean mar a chaidh aontachadh leis na Buill fhèin. Tha an liosta oifigeil seo ri faighinn air an làraich-lìn againn.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk